סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

גברא אגברא קא רמית

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא קמא מג ע"ב

 

כי אתא רב דימי א"ר יוחנן: כופר, מה ת"ל +שמות כ"א+ אם כופר? 
לרבות כופר שלא בכוונה ככופר בכוונה. 
א"ל אביי: אלא מעתה, עבד נמי, 
מה ת"ל +שמות כ"א+ אם עבד? 
לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה! 
וכי תימא הכי נמי, 
והאמר ריש לקיש: שור שהמית את העבד שלא בכוונה - פטור משלשים שקלים! 
א"ל: גברא אגברא קא רמית? 
כי אתא רבין א"ר יוחנן: עבד, מה תלמוד לומר אם עבד? 
לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה. 
ולריש לקיש נמי נימא: מדעבד אם עבד לא דריש, כופר אם כופר נמי לא דריש! 

1.

הביטוי גברא אגברא קא רמית - 17 מופעים בש"ס.

2.

רב דימי מקשה לאביי כיצד הוא מקשה מריש לקיש על רבי יוחנן

3.

ראה ב"שוטנשטיין", הערה 30, שאביי אמנם הקשה, מפני שסביר להניח שאת דינו של ריש לקיש הוא למד מרבו - רבי יוחנן, ואם כן, יש סתירה פנימית בשיטת רבי יוחנן!

3.1

אמנם ראה:

יד מלאכי כללי התלמוד כלל תרסג:

דהא אין שיטת התלמוד בשום דוכתא לומר גברא אגברא קא רמית על הרב עם תלמידו ...

4.

"הליכות עולם", שער שני:

"ז. ואין מקשין מאמורא לאמורא משום דא"ל גברא אגברא קא רמית, כדאמרינן בסנהדרין פרק זה בורר.
ופעמים פרכינן מאמורא כי היכא דקים לן דהלכה כמות, כי הא דקאמר והא אמר ר' יוחנן גזל ולא נתיאשו הבעלים וכו' ורבים כמוהו"

לפי זה יש לומר שאביי כנראה ידע שהלכה כרבי יוחנן, ועל כן הקשה על ריש לקיש, ואילו רב דימי חולק על אביי וסובר שאין הכרח לפסוק שהלכה כרבי יוחנן, ולכן אין להקשות מרבי יוחנן על ריש לקיש.

5.

ונראה לי - אולי - שכן מקשים מאמורא על אמורא כשמדובר מהאמוראים הראשונים, כגון רב; שמואל; ורבי יוחנן - כבסוגייתנו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר