סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

מדוע "רבה" אחרי "רבא"?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר ז ע"ב


תנן: הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני, אומדים כמה ימים מכאן ועד מקום פלוני, פחות משלשים יום - נזיר שלשים יום,
ואם לאו - נזיר כמנין הימים;
ואימא הכא נמי: אריכא לי הא מילתא כמכאן ועד מקום פלוני!
אמר רבא: שהחזיק בדרך.
וליהוי כל פרסה ופרסה!
אמר רב פפא: באתרא דלא מני פרסי.
וליהוי כל אוונא ואוונא, מי לא תנן: הריני נזיר כעפר הארץ וכשער ראש וכחול הים - הרי זה נזיר עולם, ומגלח אחד לשלשים יום!
כל מילתא דאית ביה קיצותא לא קתני;
והתניא: הריני נזיר כל ימי חיי, הריני נזיר עולם - הרי זה נזיר עולם,
אפילו מאה שנה אפילו אלף שנים - אין זה נזיר עולם אלא נזיר לעולם.
רבה אמר: שאני שערות, הואיל ומובדלות זו מזו.
גבי יומי נמי הא כתיב: +בראשית א+ ויהי ערב ויהי בקר יום אחד!
התם לאו דמפסקי מהדדי הוא, מאי קאמר? יממא וליליא חד יומא הוא, ולעולם לא מפסקי מהדדי.
רבא אמר: למה לך אקשויי כולי האי? שאני התם, דהא קתני הריני נזיר אחת.

מבנה הסוגיה:

1.

מתני'. אמר הריני נזיר אחת גדולה,
הריני נזיר אחת קטנה,
אפילו מכאן ועד סוף העולם -
נזיר שלשים יום.

2.

הסבר המשנה:

גמ'. אמאי? והא מכאן ועד סוף העולם קאמר!
הכי קאמר: אריכא לי הדא מילתא כמכאן ועד סוף העולם.

3.

הגמרא מקשה על ההסבר הנ"ל במשנתנו:

תנן: הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני, אומדים כמה ימים מכאן ועד מקום פלוני, פחות משלשים יום - נזיר שלשים יום,
ואם לאו - נזיר כמנין הימים;

גם כאן "תנן" מהמשניות הבאות - באותו פרק ובאתו עניין. הערה: בירושלמי יותר משניות מצורפות!

ואימא הכא נמי: אריכא לי הא מילתא כמכאן ועד מקום פלוני!

4.

רבא מיישב את הקושיה בסעיף 3:

אמר רבא: שהחזיק בדרך.

5.

הגמרא מקשה על תרוץ רבא:

וליהוי כל פרסה ופרסה!

6.

רב פפא - תלמידו של רבא - מיישב:

אמר רב פפא: באתרא דלא מני פרסי.

7.

קושיה נוספת:

וליהוי כל אוונא ואוונא,

8.
סיוע לקושיה:

מי לא תנן: הריני נזיר כעפר הארץ וכשער ראש וכחול הים - הרי זה נזיר עולם, ומגלח אחד לשלשים יום!

9.

הגמרא מיישבת:

כל מילתא דאית ביה קיצותא לא קתני;

9.1

הוכחה לתרוץ. "והתניא" - בניחותא ולא כקושיה.

והתניא: הריני נזיר כל ימי חיי, הריני נזיר עולם - הרי זה נזיר עולם,
אפילו מאה שנה אפילו אלף שנים - אין זה נזיר עולם אלא נזיר לעולם.

10.

תרוצו של רבה לקושיה לעיל בסעיף 7-8:

רבה אמר: שאני שערות, הואיל ומובדלות זו מזו.

11.

קושיה על תרוצו של רבה לעיל בסעיף 10:

גבי יומי נמי הא כתיב: +בראשית א+ ויהי ערב ויהי בקר יום אחד!

12.

תירוץ הקושיה בסעיף 11:

התם לאו דמפסקי מהדדי הוא, מאי קאמר? יממא וליליא חד יומא הוא, ולעולם לא מפסקי מהדדי.

13.

תרוץ אחר לקושיה הראשונה לעיל בסעיף 3:

רבא אמר: למה לך אקשויי כולי האי? שאני התם, דהא קתני הריני נזיר אחת.

התרוץ משנה את הניסוח במשנה.

"למה לך לאקשויי" - ביטוי יחידאי בש"ס. אולי קשור ל"לשון נזיר משונה".

14.

יש גורסים גם לעיל בסעיף 4 "רבה" במקום "רבא", וממילא כאן רבא הוא זה שמתרץ תירוץ שונה מזה של רבה.


14.1

אבל אם לעיל בסעיף 4 התרוץ היה של רבא צריך לומר כאן "רבה" במקום "רבא".

14.2

ויתכן שתרוץ רבה מובא אחרי תרוץ "רבא" - למרות שלא על פי סדר הדורות ואף שרבה היה רבו של רבא, כי בזה שהגמרא "שתלה" את הסברו של רבה בסוף הסוגיה - ללמדנו שהוא העיקר, ראה "שוטנשטיין", הערה 21 [רק יש להעיר: רבה מתיחס לדברי רבא תלמידו - וזה נפוץ בש"ס].

15.

הערה: יש פירושים רבים בראשונים ובאחרונים שמאריכים מאד במהלך כל הסוגיה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר