סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

ממדבר מתנה

נדרים נה ע"א

 
"שלחה רבא לקמיה דרב יוסף: עללתא היכי מיקריא?
אמר רב יוסף, מתניתין היא: ושוין, בנודר מן התבואה, שאין אסור אלא מחמשת המינין.
א"ל אביי: מי דמי? תבואה לא משמע אלא מחמשת המינין, עללתא כל מילי משמע.
אהדרוהו לקמיה דרבא, אמר: הא לא קא מיבעיא לי דעללתא כל מילי משמע...
אמרוה רבנן קמיה דרב יוסף, אמר: וכי מאחר דלא צריך לן, אמאי שלח לן? איקפד רב יוסף.
שמע רבא ואתא לקמיה במעלי יומא דכפורי. אשכחיה לשמעיה דהוה קא מזיג קמיה כסא דחמרא, אמר ליה: הב לי דאמזיג ליה אנא, יהב ליה וקא מזיג איהו כסא דחמרא. כי קא שתי, אמר: הדין מיזגא דמי למיזגא דרבא בריה דרב יוסף בר חמא, אמר ליה: הוא ניהו. אמר ליה: לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי פירושא דהדין מילתא; מאי דכתיב: וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות? א"ל: כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל - תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר: וממדבר מתנה, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל, שנאמר: וממתנה נחליאל, וכיון שנחלו אל עולה לגדולה, שנאמר: ומנחליאל במות, ואם הגביה עצמו - הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר: ומבמות הגיא, ולא עוד, אלא ששוקעין אותו בקרקע, שנאמר: ונשקפה על פני הישימון, ואם חוזר בו - הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר: כל גיא ינשא".


רב יוסף העיד על עצמו במסכת פסחים דף קיג ע"ב שחייו אינם חיים משום שבין השאר הוא מהרתחנין. הוא נפגע מכך שתלמידיו – הגדיים שהניח, נעשו תישים בעלי קרנים (מסכת ברכות דף סג ע"א), ודחו את דבריו כדבר המובן מאליו. שמע רבא ובא לרצותו ביום הריצוי, הוא ערב יום הכפורים. הוא בא בחשאי בטרם ידחהו רב יוסף, ושימשו, להראותו – תלמידך אנכי.
רב יוסף, כפירוש המפרשים, רצה לרמז לרבא מעניין אותו מעשה. הוא דרש ממנו שיפרש בפניו את שירת הבאר, הוא ידע את פירושה, נראה שהוא עצמו שביאר אותה כך לרבא. אך הוא רצה "להרים לו להנחתה" – שרבא עצמו יפרסם את החשיבות שבצניעות ובענוה, שבכך לא יגיע לכלל שיפלות, ואם נכשל ונפל, יאחז בה ויעלה שוב מעלה מלעלה.

בדברים: "ממדבר מתנה... שאם הגביה עצמו - הקדוש ברוך הוא משפילו... ולא עוד, אלא ששוקעין אותו בקרקע", מרומזים הנשיאים ראשי בני ישראל במדבר שהקריבו בחנוכת המשכן, ולבסוף בלעה אותה האדמה. כדברי רבי שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן בבמדבר רבה פרשת נשא פרשה יג, ה: "ויהי המקריב... אינה שמחה מפני שהיה צפוי לפני הקדוש ברוך הוא שהם הולכים עם קרח במחלקתו".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר