סקר
איזה דפוס אני מעדיף?
טלמן
וגשל
עוז והדר
מסורת הש"ס


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"נולד" בהתרת נדרים

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נדרים נ ע"א


שמע (בר) כלבא שבוע, אתא ואיתשיל על נידריה ואשתריי ואשתרי. מבנה הסוגיה:

1.

כלבא שבוע הדיר את בתו מנכסיו ואחרי שראה את רבי עקיבא בגדולתו הוא "נשאל על נדרו" כדי לתת לרבי עקיבא ואשתו מנכסיו.
במסכת כתובות דף סג משמע שרבי עקיבא עצמו התיר לו את נדרו.

2.

שלמי נדרים מסכת נדרים דף נ עמוד א:

בגמ' שמע כלבא שבוע אתא ואיתשיל על נדרי' ואישתרי. ובכתובות (דף סג ב) הנוסח שמע אבוה (כלבא שבוע) דאתא גברא רבא למתא אמר איזיל לגביה אפשר דמיפר נדראי כו'.
עיין בט"ז סי' רכח ס"ק ח' שהביא קושיא בשם הריב"ש איך התיר ר"ע לכלבא שבוע והא ר"ע הוא נוגע בדבר.

שאלה ראשונה: כיצד רבי עקיבא עצמו היתר את נדרו של חותנו, הרי הוא "נוגע בדבר" - שהרי הוא הוחרם מנכסיו של כלבא שבוע.

2.1

תרוץ:

ותירץ דהוא לא התיר בעצמו אלא ע"י צירוף אחרים עמו.
ולפי מ"ש הר"ן לעיל (דף ח ב) גבי רבינא הו"ל נדרא לדביתהו כו' דמספקא ליה שם דבנדרי אשתו להתיר אפשר דאפי' בצירוף אחרים אסור משום דאשתו כגופיה דמי והו"ל כמתיר נדרי עצמו,
צ"ל דר"ע נתן רשות לתלמידיו שיתירו לו.

רבי עקיבא התיר את הנדר יחד עם אחרים [חבריו; תלמידיו],או שרק תלמידיו התירו את נדרו של כלבא שבוע.

3.

ובס' ידות נדרים ביד שאול ס"ק ה' תירץ לפמ"ש התוס' שם (וכן הר"ן כאן בע"ב) לתרץ איך התיר ר"ע בפתח כזה שהוא נולד כדלקמן (דף סד א) דאמרינן שם אין פותחין בנולד, כיצד אמר קונם שאיני נהנה לפלוני ונעשה סופר כו' ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר לא הייתי נודר, דאין מתירין בפתח כזה שהוא נולד.

שאלה נוספת: הכלל הוא שאי אפשר להתיר נדר ב"נולד" - בסיבה חדשה שנולדה לאחר זמן שהאדם נדר, והרי הנימוק שרבי עקיבא נהיה תלמיד חכם נולד אחרי שכלבא שבוע הדיר אותו ואת אשתו מנכסיו [כך מבואר בסיפור המקביל במסכת כתובות דף סג].

3.1

תרוץ:

ותירצו דלא חשיב נולד, דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול:
והר"ן ביאר יותר כיון דאפי' דאדעתא דפרק אחד או הלכה אחת לא היה נודר וזה שכיח טובא שילמוד פרק א' או הלכה אחת, הלכך לאו נולד הוא דנולד מיקרי דבר שאינו מצוי.

דבר שתחילתו בזמן הנדר אזי תוצאותיו הצפויות וסבירות לא מוגדרות כ"נולד". ואצל רבי עקיבא הרי היה מספיק אם למד רק פרק אחד או הלכה אחת [כך אמר כלבא שבוע עצמו בסיפור המקביל במסכת כתובות דף סג], ולכן סיבת ההיתר לא מוגדרת כ"נולד" כי היא היתה צפויה כבר בזמן שכלבא שבוע נדר את נדרו.עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר