סקר
באיזה סבב של "דף יומי" אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

כגון רב שמואל בר שילת

כתובות סב ע"א

 
"הטיילין - בכל יום. מאי טיילין? ... אמר רב: כגון רב שמואל בר שילת, דאכיל מדידיה ושתי מדידיה, וגני בטולא דאפדניה, ולא חליף פריסתקא דמלכא אבביה".

הכיצד יכול רב שמואל בר שילת להמנות עם הטיילין? והלא תלמיד חכם היה שהרי מכונה הוא "רב", ובעמוד ב' אמר רב יהודה אמר שמואל: עונה של תלמידי חכמים אימת? מערב שבת לערב שבת!

אלא שכתב השיטה מקובצת: "והטיילין. אין לפרש מלשון טיול דהא בני פרקי לא מטיילי ורב שמואל בר שילת לא הוה מטייל אלא טורח ויגע עם התלמידים. אלא על שם דדרים בטולא דאפדנייהו וכדאמרינן גבי רב שמואל בר שילת. כך פירשו בתוספות".
וכתב בגליון מהרש"א: "דוגמא נקט דהא בתלמיד חכם אין הדין כן. ועיין בית שמואל [על שו"ע אה"ע] ריש סי' ע"ו [שכתב כן]".

פירוש הדברים, שאמרו במסכת בבא בתרא דף ח ע"ב: "(דניאל יב, ג) וּמַצְדִּיקֵי הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים לְעוֹלָם וָעֶד - אלו מלמדי תינוקות. כגון מאן? אמר רב: כגון רב שמואל בר שילת. דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתא, אמר ליה: שבקתיה להימנותך? אמר ליה: הא תליסר שנין דלא חזיא לי, והשתא נמי דעתאי עלויהו".
פעם אחת בלבד מצא רב את רב שמואל בר שילת בהיותו נח בצל הגן, וגער בו: הכיצד מזניח אתה את תפקידך החשוב כמלמד תינוקות ונח לך בצל הגן! ענהו רב שמואל בר שילת: אינני רגיל כלל לעשות כן, וכבר שלש עשרה שנה שאף לא ראיתי גן. ואף עתה שנחתי לרגע לפוש קמעה אינני חדל מלחשוב ולתכנן את צעדי הבאים בחינוך הילדים.
רב קיבל את דברי רב שמואל בר שילת, ואף הביאו לדוגמא לזכרון עולם כיצד ינהגו מצדיקי הרבים ויזהירו ככוכבים לעולם ועד.
ועם זאת, לא שכח רב את מראהו של רב שמואל בר שילת הנח לו בצל הגן, והביאו לדוגמא לזכרון עולם כיצד רגיל לבלות לו מפונק שאינו מתלמידי החכמים.

ומצינו לרב שהיה מעיר ומוכיח על כל ביטול תורה קל בהתענגות חד פעמית גם במסכת סנהדרין דף קיא ע"א: "יתיב רב כהנא קמיה דרב... חזייה (פירש"י: חזייה - רב לרב כהנא) דהוה קא חייף רישיה (חופף ראשו ומעדן בעצמו, בשעה שהיה לו ללמוד תורה), וסליק ויתיב קמיה דרב. אמר ליה: (איוב כח, יג) וְלֹא תִמָּצֵא בְּאֶרֶץ הַחַיִּים. אמר ליה: מילט קא לייטת לי? אמר ליה: קרא קאמינא, לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה".עיצוב: אפרת נוילנדר | תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר