סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"סדר הדורות" רמי בר יחזקאל ורב אשי

כתובות כא ע"א-ע"ב


אמר רב יהודה אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין. 
אמר רמי בר חמא: כמה מעליא הא שמעתא! 
אמר רבא: מאי מעליותא? מאי דקא מסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא, ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא! 
אלא, כי אתא רמי בר יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל.
איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי ואמר, הכי אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין. 
אמר אמימר: כמה מעליא הא שמעתא! 
אמר ליה רב אשי לאמימר: משום דקלסה אבוה דאמך, את נמי מקלסת לה? כבר פרכה רבא. 

מבנה הסוגיה:

1.
דינו של שמואל:

אמר רב יהודה אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין.
אמר רמי בר חמא: כמה מעליא הא שמעתא!

קצת קשה לי מה פתאום רמי בר חמא כל כך שיבח את דינו של שמואל!

1.1

אמר רבא: מאי מעליותא? מאי דקא מסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא, ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא!

רבא מקשה על דינו של שמואל, כיצד מצטרפת עדות הדיין לעדות העד והרי אינם מעידים על אותו דבר.

2.

אלא, כי אתא רמי בר יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל.

רמי בר יחזקאל [היה אחיו של רב יהודה לעיל שאמר בשם שמואל] טוען שאין לקבל את דינו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל.

2.1
משמע שרמי בר יחזקאל מקבל את קושייתו של רבא. אבל זה לא יתכן כי רמי בר יחזקאל חי לפני רבא.

2.2
ולכן נראה לי לומר שרבא - אחרי שהקשה על רב יהודה מביא הוכחה מרמי בר יחזקאל - אחיו של רב יהודה - שגם הוא פסל את דברי רב יהודה בשם שמואל.

2.3
לא ברור לי האם כוונתו לכך ששמואל טעה בדין, או שמא שמואל כלל לא אמר מה שרב יהודה אמר בשמו!

3.

איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי ואמר, הכי אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין.

הגמרא מוסיפה שגם האמורא רבנאי - שהיה אחיו של האמורא רבי חייא בר אבא - אמר את הדין כמו שאמר רב יהודה משמו של שמואל - כבסעיף 1.

4.

אמר אמימר: כמה מעליא הא שמעתא!

אמימר שיבח את הדין - מקביל לדברי רמי בר חמא - כלעיל בסעיף 1.

5.

אמר ליה רב אשי לאמימר: משום דקלסה אבוה דאמך, את נמי מקלסת לה? כבר פרכה רבא.

רב אשי מדגיש דווקא את קושיית רבא לעיל סעיף 1.1
ומכאן מוכח שאמימר היה נכדו של רמי בר חמא. ומוכרחים לומר שרמי בר חמא האריך ימים עד אחרי תקופת רבא

6.
רואים שסעיפים 3-6 מקבילים לסעיפים 1-2, וסעיפים 3-5 מקבילים לסעיפים 1.1-2

7.

רש"י מסכת כתובות דף כא עמוד ב:

"איקלע רבנאי למיזבן שומשמי - גרסי' ולא גרסי' דאיקלע ולא גרסינן לגבן
ולאו רמי אמרה
דא"א לומר כן שאמר רמי עדות זו על אמימר ורב אשי שהרי רב אשי כמה דורות היה אחריו דאמרינן בקדושין (דף עב) יום שמת רב יהודה נולד רבא יום שמת רבא נולד רב אשי."

רש"י מסביר את הסוגיה כהסברנו לעיל.

8.
אבל רש"י מביא גירסא שבסעיף 4 יש לגרוס "דאיקלע..." ולא "איקלע", כלומר, כל הגמרא מסעיף 3 ואילך הם מדברי רבא בסעיף 1.1 או מדברי רמי בר יחזקאל - מסעיף 2.

8.1
רש"י שולל גירסא זו בגלל שלא יתכן שרמי בר יחזקאל [וכן נראה לי לומר גם לגבי "רבא"] ציטט את אמימר ואת רב אשי שחיו הרבה אחריו!

9.
אפשר לומר שגם לפי הגירסא "דאיקלע..." ניתן לומר ש"עורך הגמרא" מביא זאת כדי להצדיק את דברי רבא ואת דברי רמי בר יחזקאל.

10.
ראה בקובץ "עץ חיים" [באבוב], טז, עמוד שפג. וגם ב"שוטנשטיין", הערה 1.

11.
סוף כל סוף מעניין לציין שרש"י מדגיש את הנושא של "סדר הדורות" ואת הגירסא שנובעת מכך.

12.
ויש בידי לומר דבר חידוש גדול ["חידוש"]: כבר הערתי כמה פעמים שיתכן שהיו הרבה אמוראים ששמם היה נפוץ בדורות שונים. וכמו שמקובל שהיה רב אשי קדמון תלמידו "רב" - וממילא היה גם בזמן רב יהודה ורמי בר יחזקאל - כך יתכן שהיה גם אמורא בשם "אמימר" שחי באותה תקופה, וממילא לא קשה קושיית רש"י, ואמנם רמי בר יחזקאל מביא הוכחה מאמימר ורב אשי!!!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר