סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

סליק ויתיב בארזא דבי רב, פקע ארזא ושתק – ארז הלבנון

 

"רב חסדא לא הוה יכיל ליה, דלא הוה שתיק פומיה מגירסא. סליק יתיב בארזא דבי רב, פקע ארזא ושתק ויכיל ליה. רבי חייא לא הוה מצי למיקרבא ליה. יומא חד אידמי ליה כעניא, אתא טריף אבבא, אמר ליה: אפיק לי ריפתא. אפיקו ליה. אמר ליה: ולאו קא מרחם מר אעניא? אההוא גברא אמאי לא קא מרחם מר? גלי ליה, אחוי ליה שוטא דנורא, אמצי ליה נפשיה" (מועד קטן, כח ע"א).

פירוש: רב חסדא, לא הוה יכיל ליה [היה יכול לו מלאך המוות], משום שלא הוה שתיק פומיה מגירסא [היה פוסק פיו מללמוד], סליק יתיב בארזא [הלך מלאך המוות וישב בארז], העמוד המרכזי שמחזיק את דבי [בית] רב. פקע ונשבר ארזא [הארז] ושתק רב חסדא, שנבהל רגע מהרעש, ויכיל ליה [ואז יכול לו]. ר' חייא לא הוה [היה] מלאך המוות מצי למיקרבא ליה [יכול להתקרב אליו] מפני צידקותו, יומא חד אידמי ליה כעניא, אתא טריף אבבא [יום אחד נדמה לו מלאך המוות כעני, בא ודפק על הדלת], אמר ליה [לו]: אפיק [הוצא] לי ריפתא [לחם], אפיקו ליה [הוציאו לו]. אמר ליה [לו] המלאך לרבי חייא: ולאו קא [וכי לא] מרחם מר [אדוני] אעניא [על עני]? אההוא גברא אמאי לא קא מרחם מר [ומדוע אין אדוני מרחם עלי] לתת לי את מבוקשי? גלי ליה [גילה לו] מי הוא ומה תפקידו זה אחוי ליה שוטא דנורא, אמצי ליה נפשיה [הראה לו שוט של אש להוכיח שאכן הוא מלאך המוות, ואז מסר לו את עצמו] (באדיבות התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ). 

 

שם עברי: ארז הלבנון   שם באנגלית: Cedar of Lebanon   שם מדעי: Cedrus libani


נושא מרכזי: מה משמעות הביטוי "ארזא דבי רב"?

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על הארז הקש/י כאן.


הביטוי "פקע ארזא" מופיע בכמה מקומות בש"ס. הספור המופיע בסוגייתנו על האופן בו גרם שליח מלאך המוות להפסקת לימודו של רב חסדא מופיע גם בגמרא במסכת מכות (י ע"א). אתרע מזלם של הארזים בבית רב להיות קרבן לא רק לרצונו של שליח מלאך המוות לגרום לקול נפץ שיסיח את דעתו של רב חסדא אלא גם "לשאת על גבם" את תוצאות הויכוח הסוער בין רב עמרם לרבה: "ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא, דהוה כתיב ביה בשוירי מתא דעל רכיס נהרא. אמר רב הונא: חיישינן לשני שוירי. אמר ליה רב חסדא לרבה: פוק עיין, דלאורתא בעי לה רב הונא מינך. נפק דק ואשכח, דתנן: כל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. אמר ליה רב עמרם לרבה: היכי פשיט מר איסורא מממונא? אמר ליה: תרדא (שוטה) שטרי חליצה ומיאונין תנן. פקע ארזא דבי רב. מר אמר: משום לתאי דידי (עלבוני) פקע, ומר אמר: משום לתאי דידי פקע" (בבא מציעא, כ ע"א). על מהותו של אותו ארז בבית רב נוכל ללמוד מדברי רש"י (במקום): "פקע ארזא דבי רב - נשבר העמוד שבית המדרש נשען עליו". אין מתאים יותר מארז, בעל הקורות הישרות והארוכות, כדי לתמוך את גג בית מדרשו של רב. על פי תאור הגמרא בכתובות (קו ע"א) היה בית מדרש זה גדול מאד משום שבנוסף לתלמידים הקבועים שמספרם היה כ – 1,200 נוספו גם הבאים לירחי כלה: "כי הוו מיפטרי רבנן מבי רב, הוו פיישי אלפא ומאתן רבנן וכו'". קורות הארזים שימשו בעת העתיקה כדי לתמוך מקדשים ומבני ציבור גדולים.

הארז ש"פקע" בבית מדרשו של גרם לרב חסדא להפסיק מלימודו אך גם סימן את המשבר שחל בבית מדרש זה בעקבות הויכוח הקשה והבוטה בין רב עמרם לרבה. הארז הקשה שאינו מוכן להיכנע לרוחות העולם עלול להשבר בשעת משבר: "מה ארז זה אינו עומד במקום מים, ושרשיו מועטין, ואין גזעו מחליף, אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו. כיון שנשבה בו רוח דרומית מיד עוקרתו והופכתו על פניו וכו'" (סנהדרין קו ע"א). על עוביו של גזע הארז אנו לומדים מספור הנס שאירע לרב יצחק בר יוסף: "... ואין שואלין בדבר שדים בשבת. רבי יוסי אומר: אף בחול אסור. אמר רב הונא: הלכה כרבי יוסי. ואף רבי יוסי לא אמרה אלא משום סכנה, כי הא דרב יצחק בר יוסף דאיבלע בארזא, ואתעביד ליה ניסא פקע ארזא ופלטיה" (סנהדרין קא ע"א). עץ הארז הוא בעל קוטר גדול די הצורך כדי לבלוע אדם. עצי ארז מבוגרים עשויים להגיע לגבהים של 40-50 מ' וקוטר של 2.5 מ'.
 

   
ארז הלבנון - צולם באלון שבות   ארז הלבנון

 

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר