סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

תנא קמא = "סתם משנה"

ראש השנה ז ע"ב


לחדשים מנלן - דכתיב +שמות יב+ החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית. והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו וגו', וכתיב +דברים טז+ שמור את חדש האביב, איזהו חדש שיש בו אביב - הוי אומר זה ניסן, וקרי ליה ראשון. - ואימא אייר? - בעינא אביב, וליכא. - ואימא אדר! - בעינא רוב אביב, וליכא. - מידי רוב אביב כתיב? -
אלא אמר רב חסדא: מהכא +ויקרא כג+ אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ. איזהו חדש שיש בו אסיפה - הוי אומר זה תשרי, וקא קרי ליה שביעי. - ואימא מרחשון, ומאי שביעי - שביעי לאייר! - בעינא אסיף, וליכא. - ואימא אלול, ומאי שביעי - שביעי לאדר! - בעינא רוב אסיף, וליכא. -
מידי רוב אסיף כתיב?

הסבר:

המשנה הראשונה במסכת/בפרק היא:

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ב עמוד א

במשנה יש 4 חלקים:

/משנה/. ארבעה - ראשי שנים הם.

חלק א:

באחד בניסן - ראש השנה למלכים ולרגלים,

על זה אומרת הגמרא:
ולרגלים מני - רבי שמעון היא?

חלק ב.1:

באחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה.

על זה אומרת הגמרא:


מני? רבי מאיר היא, (דתניא) +מסורת הש"ס: [דתנן]+, רבי מאיר אומר: באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.

עד כאן יוצא שהדין הראשון [ה"תנא קמא" בחלק ב] במשנה שמובא ב"סתם" הוא לפי רבי מאיר [שמוזכר במשנה אחרת]

חלק ב.2:

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי.

רבי אליעזר ורבי שמעון חולקים על "התנא קמא" בחלק ב.

על כך שואלת הגמרא בסוגייתנו:

רישא וסיפא רבי שמעון ומציעתא רבי מאיר? -
הרי ראינו שחלק א הוא לפי רבי שמעון וכן חלק ב.2
ואילו באמצע - ה"תנא קמא" בחלק ב.1 - הוא רבי מאיר.

לא כל כך ברור מה הקושיה, אמנם זה באמת כך!
התקשו בזה הפרשנים ויש עונים ששאלת הגמרא היא מדוע המשנה לא פרשה במפורש ברישא כרבי שמעון ובמציעתא שאלו דברי רבי מאיר!

ועונה הגמרא:

אמר רב יוסף: רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי;
ברגלים סבר לה כרבי שמעון,
ובמעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר
. -

כלומר, כל מקום במשנה שמובאת בה דעה ב"סתם" [ללא שם אומרה וכן לגבי "תנא קמא"] הרי שזוהי דעתו הפוסקת של רבי יהודה הנשיא - "רבי". ומסוגייתנו מוכח שכך גם לגבי כל "תנא קמא" שמובא במחלוקת במשנה או בחלק ממשנה.

חלק ג:

באחד בתשרי - ראש - השנה לשנים, ולשמיטין, וליובלות, לנטיעה, ולירקות.

חלק ד:

באחד בשבט - ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר