סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

שבת טז-כב

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. מעשה העגל?
ב. צור וצידן?
ג. אברהם?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שכדי להעמיד דברי תורה על אמיתותם לא היסס מלהישבע בחיי בניו?
ב. הנושכות ואינן בעלי חיים?
ג. "שמשמעת קול" ואין לה מיתרי קול?
ד. בימינו מקובל לנכות לפושע שנאסר שליש מתקופת מאסרו בגין התנהגות טובה בכלא. מיהו הפושע בענייננו , שבנסיבות מסוימות ניכה מעצמו שני שלישים?
 

3. מה המשותף ל:

א. כתובת אשה וכלי מתכות?
ב. נר חנוכה וכיסוי הדם לאחר שחיטה?
ג. הדלקה מנר (חנוכה) לנר (חנוכה), התרת ציצית מבגד לבגד, גרירת רהיטים בשבת?
 

4. מי אמר למי:

א. "כבר קדמוך רבנן".
 

5. השלם:

א. "כהנים ........... הן".
ב. "............ בקדש ואין .............".
ג. "ממשמע שנא' והבור רק וכו' מים אין בו אבל ................ ו................... יש בו".
 

6. שונות:

א. בהנחה שמנהל משק הבית של רבן גמליאל ניהל רישום מסודר של פעילויות לביצוע בכל יום, איזו משימה הייתה רשומה בפנקסו ביום רביעי בבוקר?
ב. היכן בענייננו יש ביטוי מעשי לכבוד שיש לרחוש ל"מרא דאתרא"?
ג. להלן העתקה מדויקת מהגמרא, פרט לחריג אחד. מצא אותו:
"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול וכו' וכו'"
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "... ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל", י"ז. מתחת לאמצע העמוד.
ב. "אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת... ומצור לצידן אפילו בע"ש מותר", י"ט. מעל לאמצע העמוד.
ג. "אמר רב יוסף מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא", כ"ב. מתחת לאמצע העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "אמר רבי טרפון אקפח את בני שזו הלכה מקופחת ששמע השומע וטעה", ט"ז: שורה תחתונה. יצוין, שאת הנוסח הבסיסי הזה נקט רבי טרפון בהזדמנויות רבות.
ב. "... רבא אמר גזירה משום הנושכות" (רש"י: אשכולות הנושכות זו את זו וכשבא להפרידן נסחט המשקה עליהן), י"ז. 6 למטה.
ג. "... אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים... מפני שמשמעת קול", י"ח. מתחת לאמצע העמוד.
ד. הפושע הוא הליסטים בן דרוסאי, שמשך בישולו היה שליש מזמן הבישול הרגיל, כ. 3 למעלה.

3. מה המשותף ל:
א. "שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות",ט"ז: 3 למעלה.
ב. המשותף לאזכור שני העניינים הללו הוא "שלא יהו מצות בזויות עליו", כ"ב. מעל אמצע העמוד.
ג. בניגוד למוסכם בדרך כלל, בשלושת העניינים הללו, שבין השאר חלוקים בהם רב ושמואל, הלכה כשמואל: "אמר אביי כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל", כ"ב. 2 מתחת להתרחבות.

4. מי אמר למי:
א. אביי הוה יהיב ליה ההוא מנא דצביעא לקצרא אמר ליה כמה בעית עילויה א"ל כדחיורא אמר ליה כבר קדמוך רבנן", י"ט. 7 לפני ההתרחבות.
5. השלם:
א. " כהנים זריזין הן", כ. באמצע העמוד.
ב. " מעלין בקדש ואין מורידין", כ"א: מתחת לאמצע העמוד.
ג. "ממשמע שנא' והבור רק וכו' מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו", כ"ב. 4 למעלה.

6. שונות:
א. "למסור הבוקר את הבגדים הלבנים לכובס הנוכרי" ("אמר רשב"ג נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין כלי לבן לכובס נכרי שלשה ימים קודם לשבת", י"ח. שורה ראשונה).
ב. "ההוא תלמידא דאורי בחרתא דארגיז כרבי שמעון שמתיה רב המנונא והא כר' שמעון סבירא לן באתריה דרב הוה לא איבעי ליה למיעבד הכי", י"ט: 7 לפני המשנה.
ג. "שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול וכו' וכו' ", כ"א: בהתרחבות הראשונה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר