סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ברכות ט-טו

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "קהלא קדישא דבירושלים"?
ב. "זבוב"?
ג. יוחנן בן החורנית?
ד. (לא בהקשר "שבע ברכות") "אהבה ואחוה ושלום ורעות"?
ה. זאב, אריה, נחש?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. ש"לא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא"?
ב. שלימדה את בעלה פרק בדקדוק?
ג. שחי על פי העיקרון "ואל תביאנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם"?
 

3. מה המשותף ל:

א. זאב, כלב, חמור ערוד?
ב. ספר רפואות, נחש הנחושת, עצמות?
 

4. מי אמר למי:

א. "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם וכו' "?
ב. "מי ששיכן את שמו בבית הזה......"?
 

5. השלם:

א. "אין ..... אלא ........... בקשה".
ב. "וינצלו את מצרים א"ר אמי מלמד שעשאוה כ............ שאין בה דגן ור"ל אמר עשאוה כ.............. שאין בה דגים".
ג. "מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ל.......... רבי אליעזר אומר בין תכלת ל............".
ד. "כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו ......... ...........".
ה. "כל הקורא ק"ש ומדקדק באותיותיה ........... לו ............".
 

6. שונות:

א. היכן בענייננו מופיע הרעיון המובע בפתגם העממי "טוב ציפור אחת ביד משתיים באוויר"?
ב. צטט אמירה חז"לית ואמירה מקראית הממליצים על חובת האדם להיות אופטימי, גם אם חייו בסכנה מוחשית ביותר.
ג. האם יש בגמרא זכר לנוהגנו עד היום לכסות את העיניים בשעת קריאת הפסוק הראשון של "שמע"?
ד. הגמרא, בבואה לברר הלכה, איננה מונעת עצמה אפילו מחשיפת דימויה הלא מושלם של דמות תורנית כלשהי בעיניו של אמורא מסוים. למה הכוונה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "א"ר זירא מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים העיד ר"י בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים כל הסומך גאולה לתפלה אינו ניזוק כל היום כולו", ט: 8 מתחת לגמ'.
ב. "קדוש הוא מנא ידעה... שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו", י: 5 מתחת להתרחבות השנייה.
ג. "מעשה שהלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה לבקר את ר' יוחנן בן החורנית מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית", י"א. 2 מתחת להתרחבות.
ד. "משמר היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה ושלום ורעות", י"ב. מתחת לשליש העמוד.
ה. "משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו והיה הולך ומספר מעשה זאב, פגע בו ארי וכו' פגע בו נחש וכו' ", י"ג. 7 מלמעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה דאדם גדול הוא ושמח במצות זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא", ט: 6 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. "הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב", י. 4 למעלה.
ג. "אמר אביי ואיתימא ר' יצחק הרוצה להנות יהנה כאלישע ושאינו רוצה להנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר ותשובתו הרמתה כי שם ביתו וא"ר יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו עמו" (ראה רש"י למקום), י: 2 מתחת להתרחבות השנייה.

3. מה המשותף ל:
א. ארבעת בעלי החיים הללו "מככבים" בשאלה, מאימתי קורין את שמע בשחרית. לר"מ, משעה שניתן להבחין בין שני הראשונים, ולר"ע – בין שני האחרונים. ט: 2 מתחת לגמ'.
ב. "ששה דברים עשה חזקיהו המלך על ג' הודו לו ועל ג' לא הודו לו על ג' הודו לו גנז ספר רפואות והודו לו כתת נחש הנחשת והודו לו גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו", י: 5 אחרי ההתרחבות הראשונה.

4. מי אמר למי:
א. חזקיהו לישעיהו, י. 3 למטה.
ב. משמר היוצא למשמר הנכנס, י"ב. מתחת לשליש העליון.

5. השלם:
א. "אין נא אלא לשון בקשה", ט. 2 למטה.
ב. "וינצלו את מצרים א"ר אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן ור"ל אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים", ט: 12 למעלה.
ג. "מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתי", ט: משנה.
ד. "כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין", י: 8 אחרי ההתרחבות השנייה.
ה. "כל הקורא ק"ש ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנם", ט"ו: 3 מלמטה.

6. שונות:
א. "משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה ואומר להם בבקשה מכם הוציאוני היום ואיני מבקש כלום", ט: 3 למעלה.
ב. "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים שנא' (איוב י"ג) הן יקטלני לו איחל", י. השורה התחתונה.
ג. "ת"ר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד זו ק"ש של ר' יהודה הנשיא א"ל רב לר' חייא לא חזינא ליה לרבי דמקבל עליה מלכות שמים אמר ליה בר פחתי בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמים", י"ג: 3 לפני ההתרחבות השנייה.
ד. "רב בר שבא איקלע לגביה דרבינא וימים שאין היחיד גומר את ההלל הוה ולא פסיק ליה שאני רב בר שבא דלא חשיב עליה דרבינא", י"ד. 2 לפני ההתרחבות.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר