סקר
מסכת שבת


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"שמעת מינה"

יומא סט ע"א


וסיפא איצטריכא ליה: פושטין ומקפלין ומניחין תחת ראשיהם. פושטין ומקפלין ומניחין אותן תחת ראשיהן, שמעת מינה: בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן! -
אמר רב פפא: לא תימא תחת ראשיהן, אלא אימא: כנגד ראשיהן.
אמר רב משרשיא: שמעת מינה תפילין מן הצד שפיר דמי. - הכי נמי מסתברא דכנגד ראשיהן, דאי סלקא דעתך תחת ראשיהן - ותיפוק לי משום כלאים...
אלא לאו שמע מינה: כנגד ראשיהן, שמע מינה.
רב אשי אמר: לעולם תחת ראשיהן, - והא קא מתהני מכלאים! - בגדי כהונה קשין הן, כי הא דאמר רב הונא בריה דרבי יהושע: האי נמטא גמדא דנרש - שריא. 

מה ההבדל בין "שמע מינה" ל"שמעת מינה"?
הסבר:
"שמע מינה" בדרך כלל הסקת מסקנה לצורך הוכחה של דין, ובדרך כלל בא בקטע של תרוץ, ולפעמים אף בקושיה.
הביטוי "שמעת מינה" – תמיד כקושיה:

כל היכא דאמרינן "שמעת מינה" קושיה למקום אחר או למילתא דאמורא או לבעיה דלא איפשטא במקומה קא פריך ותפשוט מינה [הליכות עולם שער שני אות נב (עמוד עה) ]

בסוגייתנו ה"שמעת מינה" הראשון באמת בא כקושיה שיש הוכחה שבגדי כהונה ניתנו ליהנות.

ה"שמעת מינה" השני - בדברי רב משרשיא - נדחה על ידי רב אשי ואינו למסקנה - כאן בסוגיה. אמנם ביטוי זה לא בא בדברי רב משרשיא כקושיה אלא כמסקנה נקודתית.

והביטוי "אלא לאו שמע מינה... שמע מינה" מובא כמסקנה למרות שרב אשי דוחה הכרח זה! לא מוזכר בדרך כלל בש"ס דחיה אחרי "שמע מינה" כפול!

הערה: יכול להיות שבכתבי היד היה כתוב בקיצור "ש"מ", וניתן לפרש כ"שמע מינה" וכן כ"שמעת מינה".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר