סקר
מסכת שבת


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

רבי אלעזר מרא דארעא דישראל

יומא ט ע"ב

 
"וריש לקיש מי משתעי בהדי רבה בר בר חנה? ומה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה, ולא הוה משתעי ריש לקיש בהדיה...".

קשה, וכי רבי אלעזר היה מרא דארץ ישראל בימי ריש לקיש?! הלא רבי יוחנן היה גדול ממנו, שהרי ריש לקיש מת בימי רבי יוחנן, ורבי אלעזר ישב אז לפני רבי יוחנן כתלמיד בפני רבו! (מסכת בבא מציעא דף פד ע"א).

שתי תשובות בדבר.
ראשית יש לומר שאמנם רבי יוחנן גדול היה יותר, אך אין בזה להמעיט מערכו מרבי אלעזר. ופירוש דברי הגמרא הוא: ומה רבי אלעזר שהיה כה שלם בגדלותו בתורה ובמעשים, עד שֶׁלְּיָמִים נעשה למרא דארעא דישראל.

ועוד, שרבי יוחנן ראש הישיבה היה, ואילו רבי אלעזר היה מרא דאתרא גם בזמן רבי יוחנן. כך כתב בשו"ת מהרי"ק סימן קסט:
"האי מלכותא דרבי יוחנן לאו מילי דצבורא הוה אלא ראש ישיבה היה בא"י כדמוכח בפרק הפועלים (דף פה) דאמר התם כי סליק רבי זירא יתיב מאה ועשרים ימים בתענית וארבעין מינייהו הוו כי היכי דלא לישכב רבי אלעזר בזמניה דלא ליפול עליה מילי דצבורא. ופשיטא דכי סליק רבי זירא היה רבי יוחנן ראש ישיבה ולא מנהיג הקהל ורבי אלעא הוא שהיה מנהיג הקהל כדאמר התם הכל צריכין למרי חטיא ופירש שם רש"י דמשניות וברייתות אבוהון דכולהו הלכתא".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר