סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

עירובין כב-כח

 

1. על מי נאמר:

א. שהיה "אוהב ישראל"?
ב. שביקש לו חבר ולא מצא?
ג. "הוא לא בן אדם", ללא היכשלות בפגיעה בזולת?
 

2. באיזה עניין נזכר:

א. העיר קעילה (הנזכרת בתנ"ך ח"י פעמים, בעיקר בקשר לדוד המלך).
 

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהגמרא רואה בעין יפה את התנהגותו האכזרית של אב כלפי ילדיו, כשמטרתו הייתה לימוד תורה?
ב. הסולם שאין בו שלבים?
ג. שקיבל נזיפה קשה מראש הגולה?
ד. הינוקא, שבוויכוח הלכתי עם אמורא – זקן כנראה - הייתה ידו על העליונה?
 

4. מה המשותף ל:

א. מצה, שמחה, מצוות הקהל?
ב. תלמוד תורה, פרייה ורבייה, פדיון הבן?
ג. פוטיתא, נמלה, צרעה?
 

5. השלם:

א. "כל מצות ........ שהזמן ...... .............. חייבים ו.............. ................." .
ב. "אין למידין מן ה.............. ואפילו במקום שנאמר בו .........".
 

6. שונות:

א. אליבא דרש"י בענייננו, באיזו דרך זן הקב"ה גם בעלי חיים שאין הוריהם דואגים להם?
ב. היכן בענייננו פסק אמורא נגד אישה, חרף מעורבותה המתוקנת לכאורה ועל אף צעקותיה?
ג. הייתכן שהושבת ישיבה ללימוד תורה תהיה בלתי ראויה?!
ד. איזו אמירה ציורית בגמרא, המתאימה לרוח תקופת חז"ל, זהה במשמעותה ל"אכבד אותו מאד מאד"?
ה. היכן בענייננו דוגמה מצוינת לניצול מיטבי של הזמן הפנוי?
 

תשובות

1. על מי נאמר:
א. "יהושע אוהב ישראל היה עמד ותיקן להם דרכים וסרטיא כל היכא דניחא תשמישתא מסרה לרבים כל היכא דלא ניחא תשמישתא מסרה ליחיד", כ"ב: 3 לפני המשנה.
ב. "אמר רבי אלעאי שמעתי מרבי אלעזר... וכן שמעתי ממנו שיוצאין בערקבלין בפסח וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי", כג. 7 מעל גמ'.
ג. "קרי עליה (על רבי יוחנן) לית דין בר אינש", כ"ד. 14 למטה.

2. באיזה עניין נזכר:
א. "... ואי כתב רחמנא בשכר הוה אמינא מאי שכר דבילה קעילית דפירא הוא אבל יין על גב קנקנו אימא לא", כ"ז: מעל אמצע העמוד.

3. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "רבה אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לביה רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו קורמי באגמא", כ"ב. 2 למעלה.
ב. סולמה דצור, כ"ב: שורה ראשונה.
ג. "... קרי עלייהו (על רבא ועל תלמידיו רב פפא ורב הונא בנו של רב יהושע) ריש גלותא חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו", כ"ו. מעל אמצע העמוד.
ד. "רבי זירא כי הוה חליש מגרסיה... נפק אתא ינוקא דבי רב... והלכתא כינוקא דבי רב", כ"ח: 3 למעלה.

4. מה המשותף ל:
א. שלושתן נחשבות למצוות עשה שהזמן גרמא, ואע"פ כן נשים חייבות בהן, כ"ז. 9 למעלה.
ב. שלושתם נחשבים למצוות עשה שלא הזמן גרמא, ואע"פ כן נשים פטורות מהם, כ"ז: 10 למעלה.
ג. שלושתן מחייבות את האוכל כל אחת מהן במספר מלקות עולה בהתאמה: בין 4 ל-6, כ"ח. שורה ראשונה.

5. השלם:
א. "כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבים ונשים פטורות", כ"ז. 5 למעלה.
ב. "אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ", כ"ז. מעל לשליש התחתון.

6. שונות:
א. רש"י: עורב אכזרי על בניו כדכתיב (תהלים קמ"ז) לבני עורב אשר יקראו והקב"ה מזמן להן יתושים ונכנסין לתוך פיהן, כב. שורה ראשונה.
ב. "ההיא איתתא דעבדה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר אתא ההוא גברא רפק בה פורתא אתא לקמיה דרב נחמן אוקמה בידיה אתת איהי וקא צווחא קמיה אמר לה מאי איעביד לך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי ", כ"ה. 5 מתחת להתרחבות.
ג. בנסיבות נדירות אכן כן: " מלמד שחלה חזקיה והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו מכאן לת"ח שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו ולאו מילתא היא דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן", כ"ו. 8 למטה.
ד. "אמר רבי יוחנן מאן דמתרגם לי בבקר אליבא דבן בג בג מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא", כ"ז: 9 למעלה.
ה. "רב זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי אמר כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא", כ"ח: 3 למעלה.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר