סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת שבת דף קלז

 

עמוד ב

רש"י ד"ה אשר קידש ידיד מבטן. יצחק קרי ידיד על שם אשר אהבת (בראשית כב):
רש"י ד"ה מבטן. דקודם שנולד נתקדש למצוה זו דכתיב (שם יז) אבל שרה אשתך וגו' והקימותי את בריתי אתו היינו מילה:

רש"י מפרש ידיד על יצחק אבינו אף שלא נאמר עליו מפורש את המילה ידיד ורק משמעות אשר אהבת שאהבה מסמלת ידידות, ולכאורה נראה מדברי רש"י שיצחק ידיד הוא לאברהם, ותוס' מפרש ש"ידיד" הוא אברהם אבינו - ידיד הוא לה', וכן איתא בגמרא במנחות דף נג יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים יבא ידיד זה שלמה המלך דכתיב {שמואל ב יב-כה} וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה בעבור ה' בן ידיד זה אברהם דכתיב {ירמיה יא-טו} מה לידידי בביתי ויבנה ידיד זה בית המקדש דכתיב {תהילים פד-ב} מה ידידות משכנותיך לידיד זה הקב''ה דכתיב {ישעיה ה-א} אשירה נא לידידי בחלקו של ידיד זה בנימין שנאמר {דברים לג-יב} לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו ויתכפרו בו ידידים אלו ישראל דכתיב {ירמיה יב-ז} נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה, וכן הובא בתוס' שם שאף שפשטות הפסוק בירמיה כוונתו לכל ישראל שנקראו ידידים (וכן הוא ברש"י בירמיה שמפרש הפסוק כפשוטו על עם ישראל) אבל הגמרא דורשת על אברהם אבינו שנקרא ידיד, ונראה שרש"י נמנע מכך מפני שפסוק זה עצמו מדבר בנבואות החורבן שהקב"ה אינו רוצה בידידים בביתו ח"ו ועכ"י פירש ידיד על יצחק ואולי כוונתו שנקרא ידיד גם כן כלפי שמיא שצוה על אברהם אבינו להביאט לקרבן בזה הפסוק עצמו שנאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ונקרא ידיד מבטן שכבר כשהבטיחו על לידת יצחק הכינו לעקידה, וכמו שרש"י עה"ת מפרש את הפסוק (בראשית י"ז י"ט) אבל שרה אשתך וכו' וקראת את שמו יצחק. על שם הצחוק. ויש אומרים, על שם העשרה נסיונות, וצ' שנה של שרה, וח' ימים שנימול, וק' שנה של אברהם. (ס"א, ואת בריתי למה נאמר, הרי כבר כתיב ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך וגו', אלא לפי שאומר והקמותי וגו', יכול בני ישמעאל ובני קטורה בכלל הקיום, תלמוד לומר והקמותי את בריתי אתו, ולא עם אחרים. ואת בריתי אקים את יצחק למה נאמר, אלא למד שהיה קדוש מבטן וכו' הרי שקודש מבטן להיות כליל לה' וע"כ במעשה העקידה הוכח שיצחק הוא ידיד ה' הראוי לבית ה' (וההיפך מדחיית הידידות שבנבואת ירמיה שהיא גירוש מבית ה'), ועוד אפשר לרמוז בדרך הדמיון שבין עקידת יצחק - לברית מילה, כדאיתא בילקוט שמעוני (בראשית רמ"ז פ"א) כל מי שמגיש את בנו למילה כאילו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי מזבח.


הדרן עלך פרק רבי אליעזר דמילה - וסליקנא לן מברכת הברית - המשמרת - את העולם ונאמרת על כוס - יין
ובאנו לפרק תולין את - המשמרת - על מנת לסנן שמרי - הייןתכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר