סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים קלו-קמב

 

1. על מי נאמר:

א. שאיחל לזולתו להתיר חלב לאכילה?!
ב. ששלחו לשאול על מת, ומת הנשאל?
ג. שהכינו להם בני ביתם או מקורביהם מאכל בשבת, ואע"פ כן נמנעו מלאוכלו?
 

2. באיזה עניין נזכר:

א. שבניגוד לביטוי המקובל "סמוך על הדוד" סמך הדוד על האחיין דווקא?
 

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. התינוק הבריא לחלוטין שנימול שבוע וחצי אחרי לידתו?
ב. השומר בשבת שהערים בשמירת שבת?
ג. שנתן "תעודת אחריות" לשנה על בגד?
 

4. מניין ש:

א.הלכה נפסקת, בין השאר, גם בהתחשבות ברמת השואל?
 

5. מה המשותף ל:

א. לחם, ירק, תמרים, שיכר?
 

6. מי אמר למי:

א. "צוורים רוצה אתה לאכול"?
 

7. השלם:

א. " אין ...... יום טוב ל......... אלא ........ נפש בלבד".
ב. " אמר רב חסדא האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטא קעבר משום ........ ................"
 

8. שונות:

א. איזו ברכה הנאמרת כיום בברית אינה מוזכרת בנוסח המפורט בגמרא?
ב. באיזו ברכה – בשם ובמלכות – מסתיים פרק "רבי אליעזר דמילה"?
ג. להלן ציטוט מהגמרא. מצא בו שגיאת כתיב (מכוונת): "ת"ר כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר הנה ימים באים נאם ה' אלהים והשלכתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ה'."
ד. האם נכון ההיגד, שאליבא דעולא (קל"ט. אחרי שליש העמוד) תיפדה ירושלים על ידי מתן צדקה, בהסתמך על הפסוק: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"?
ה. אליבא דרב פפא, מהי התרופה נגד השתלטות הממסד הפרסי – הדתי והאזרחי - על עם ישראל?
ו. רב הנשאל שאלה בהלכה ואינו יודע את התשובה, האם עליו: 1. להקל 2. להחמיר 3.להפנות לרב אחר החכם ממנו 4. לנקוט דרך אחרת.
 

9. אחד מקרא ואחד תרגום:

איזו מילה בכתוב – בעברית או בארמית – זהה במשמעותה למילים הבאות:
א. צנון ב. בוץ ג. סל ד. ילד ה. שמעורבב בו קודש וחול.
 

תשובות

1. על מי נאמר:
א. "אמר ליה רבינא לרב שרביא באורתא אמר רבא הכי לצפרא הדר ביה אמר ליה שריתוה יהא רעוא דתשרו תרבא, קל"ו: 3 מלמעלה.
ב. "שלחו ליה בני בשכר ללוי ...מת ביום טוב מהו אדאזיל נח נפשיה דלוי", קל"ט. בהתרחבות.
ג. "אימיה דאביי עבדא ליה ולא אכל דביתהו דזעירא עבדה ליה לרב חייא בר אשי ולא אכיל", ק"מ. 10 מלמעלה.

2. באיזה עניין נזכר:
א. "מסתמך ואזיל רב אחא בר רב יוסף אכתפיה דרב נחמן בר יצחק בר אחתיה וכו'," ק"מ. 6 מלמטה.

3. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "... ביה"ש של ע"ש נימול לעשרה", קל"ז. 8 מלמטה.
ב. "האי צורבא מדרבנן ... ואזיל ונאים במברא ועבר להך גיסא וסייר פירי ואמר אנא למינם קמיכוינא" (וראה רש"י ד"ה "וסייר פירי") קל"ט: באמצע העמוד.
ג. "ואמר רב חסדא בר בי רב... ואנא ערבא, ק"מ: מעל אמצע העמוד.

4. מניין ש:
א. "שלח להו כילה חזרנו על כל צידי כילה ולא מצינו לה צד היתר ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל לפי שאינן בני תורה", קל"ט. 3 לפני ההתרחבות השנייה.

5. מה המשותף ל:
א. ארבעתם הוזכרו ע"י רב חסדא בשיחת הדרכה לבנותיו בהכנתן לחיי הנישואין כבלתי רצויים לאכילה בנסיבות מסוימות. ק"מ: 7 לפני המשנה.

6. מי אמר למי:
א. "בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא בגו תלתין יומין שכיב יתיב קמתאביל עילויה אמר ליה אבוה צוורונית קבעית למיכל",קל"ו. בהתרחבות.

7. השלם:
א. "אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד", קל"ז: 6 מלמטה.
ב. "אמר רב חסדא האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטא קעבר משום בל תשחית", ק"מ: שליש העמוד.

8. שונות:
א. ברכת "שהחיינו", קל"ז: באמצע העמוד.
ב. "ברוך אתה ה' כורת הברית", קל"ז: סוף הפרק.
ג. "...והשלחתי", קל"ח: 4 אחרי ההתרחבות.
ד. לא נכון: "צדקה" בתנ"ך= צדק, ולא נדבה לנצרכים.
ה. "אמר רב פפא אי בטלי יהירי בטלי אמגושי אי בטלי דייני בטלי גזירפטי", קל"ט. מעל אמצע העמוד.
ו. 4. "אמר להו רב חייא בר אבין בדידיה הוה עובדא ואתאי שאילתיה לרב אדא בר אהבה ולא הוה בידיה אתאי שאילתיה לרב הונא", ק"מ. 9 מלמטה. משמע אפוא, שבמקרה כזה הנשאל מסתפק באמירה שאינו יודע את התשובה (וכן משמע
בדרך כלל במקומות אחרים בש"ס).

9. אחד מקרא ואחד תרגום:
איזו מילה בכתוב – בעברית או בארמית – זהה במשמעותה למילים הבאות:
א. פוגלא, וכן בערבית, קמ"א. 11 מלמעלה.
ב. טיט, קמ"א. 5 מלמטה.
ג. כלכלה, קמ"א: 1 במשנה.
ד. תינוק, קמ"א: 3 בפרק כ"א
ה. מדומע, קמ"א: 3 במשנה.

תגובות

  1. ו אב תש"פ 13:04 פקודי ה' ישרים, משמחי לב. | נעם כהן

    תודה ר'אריה , על חידוד תשומת הלב לפרטים, בצורה מעניינת ומשמחת. חילך לאורייתא!

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר