סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים קכט-קלה

 

1. על מי נאמר:

א. " צדיק בא לעיר" – אע"פ שלא הגיע?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שמומלץ לו להיכנס לשבע חנויות יין וללגום סה"כ שיעור רביעית?
ב. שייתכן היה למצוא על שולחנו תבשיל של פרגית טבולה בשמנת?
ג. שנאמר עליהם שנפטרו, ובכל זאת נשארו בחיים?
ד. שניגש למול בשבת ונתחייב על כך עונש כרת?
ה. התינוק הבריא ממשפחת יהודית בריאה לחלוטין, שלמ"ד מסוים אינו נימול ביום השמיני ללידתו(אלא מיד)?
 

3. מניין ש:

א. גם בתקופת הגמרא היו תלמידים עצלים?
ב. " מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום?
ג. החמרה יתרה עלולה להזיק?
 

4. מה המשותף ל:

א. כסא, שולחן, ספסל?
 

5. מי אמר למי:

א. להמתין בצבע אדום?
ב. להמתין בצבע ירוק?
 

6. השלם:

א. " לעולם .......... אדם ....... ביתו ויקח ........ לרגליו".
ב. " ליכא .............דלא רמי בה ...........".
ג. " ואף על פי שאין...............לדבר ............לדבר".
 

7. שונות:

א. שבת בבוקר בלב שכונת מאה שערים בירושלים. שני יהודים עבדקנים חוטבים עצים שלא לצורך פיקוח נפש, ואין פוצה פה ומצפצף. הייתכן?!
ב. האם טווס כשר לאכילה?
ג. עיר אחת בארץ ישראל ניצלה משתי פורענויות. מה הן ובזכות מה?
 

תשובות

1. על מי נאמר:
א. על רב נחמן בר יצחק, ביום הקזת דם ע"י מי מתלמידיו, קכ"ט. 5 לפני ההתרחבות השנייה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. " מאן דעביד מילתא ולא אפשר ליה לישקול זוזא מכא וליזיל לשב חנותא עד דטעים שיעור רביעתא", קכ"ט. 3 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. " במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב", ק"ל. 5 אחרי ההתרחבות.
ג. " דאמר מר תקעו ב"ד שופר נפטרו עבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהן" , קל"א: 3 מלמטה.
ד. " אלא אמר רב אשי לעולם אומן וכגון דאתא בין השמשות דשבת ואמרו ליה לא מספקת ואמר להו מספקינא ועבד ולא איסתפק ואישתכח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת", קל"ג:10 מלמטה.
ה. " אמר ר' אסי כל שאמו טמאה לידה נימול לשמנה וכל שאין אמו טמאה לידה אין נימול לשמנה שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו' וביום השמיני ימול בשר ערלתו", קל"ה. 5 מלמטה.

3. מניין ש:
א. " אמר רב יוסף כי הוינן בי רב הונא יומא דמפגרי ביה רבנן"(רש"י:שהיו התלמידים מתעצלין מלבא בבית המדרש" וכו') , קכ"ט: 4 אחרי ההתרחבות, אך ראה בתוס', ד"ה מפגרי רבנן.
ב. " אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום, קל"ג: 8 אחרי ההתרחבות.
ג. "רב אדא בר אהבה אתיליד ליה ההוא ינוקא כשהוא מהול אהדריה אתליסר מהולאי עד דשוייה כרות שפכה אמר תיתי לי דעברי אדרב", קל"ה. באמצע העמוד.

4. מה המשותף ל:
א. שלושת הרהיטים הללו שוברו בשבת, כדי לשמש חומר בעירה לחימומם של כל אחד ממקיזי הדם - שמואל, רב יהודה ורבה, קכ"ט. אחרי אמצע העמוד.

5. מי אמר למי:
א. " א"ר נתן פעם אחת הלכתי לכרכי הים ובאת אשה לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהוא אדום אמרתי לה המתיני לו עד שיבלע בו דמו המתינה לו עד שנבלע בו דמו ומלה אותו וחיה והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי", קל"ד. 8 מלמטה.
ב. " שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא ובאת אשה אחת לפני שמלה בנה ראשון ומת שני ומת שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהוא ירוק הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית אמרתי לה המתיני לו עד שיפול בו דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה והיו קורין שמו נתן הבבלי על שמי", קל"ד. 4 מלמטה.

6. השלם:
א. " לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו", קכ"ט. 11 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. " ליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא", ק"ל. 15 מלמטה.
ג. " ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר", קל"ד: 4 אחרי ההתרחבות.

7. שונות:
א. לפחות לשיטתו של רבי אליעזר: "כורתים עצים(= בשבת) לעשות פחמין לעשות (כלי) ברזל(=סכין למילה) קל. 3 מלמעלה.
ב. כן, שהרי ראשו הוגש בחלב ללוי ולא אכל משום איסור בשר בחלב(קל. 7 אחרי ההתרחבות), משמע שהטווס עצמו כשר.
ג. " א"ר יצחק עיר אחת היתה בארץ ישראל שהיו עושין כר"א והיו מתים בזמנן ולא עוד אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל על המילה ועל אותה העיר לא גזרה", ק"ל. 12 אחרי ההתרחבות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר