סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

ביאור הביטוי: "הלכה כרבי יוסי"

שבת קכט ע"ב


וקושרין הטבור. תנו רבנן: קושרין הטבור, רבי יוסי אומר: אף חותכין, וטומנין השליא כדי שיחם הולד. אמר רבן שמעון בן גמליאל: בנות מלכים טומנות בספלים של שמן, בנות עשירים בספוגים של צמר, בנות עניים במוכין. 
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: הלכה כרבי יוסי. 
ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: מודים חכמים לרבי יוסי בטבור של שני תינוקות שחותכין, מאי טעמא - דמנתחי אהדדי
  
1.
רמב"ם הלכות שבת פרק ב הלכה יא:

היולדת כשכורעת לילד הרי היא בסכנת נפשות ומחללין עליה את השבת, קוראין לה חכמה ממקום למקום וחותכים את הטבור וקושרין אותו, ואם היתה צריכה לנר בשעה שהיא צועקת בחבליה מדליקין לה את הנר, ואפילו היתה סומה מפני שדעתה מתיישבת עליה בנר ואף על פי שאינה רואה, ואם היתה צריכה לשמן וכיוצא בו מביאין לה, וכל שאפשר לשנות משנין בשעת הבאה כגון שתביא לה חברתה כלי תלוי בשערה ואם אי אפשר מביאה כדרכה.

הרמב"ם פוסק כרבי יוסי שאף חותכים את הטבור. בפשטות כך נפסק במופרש בגמרא [ראה ב"הגהות וציונים" שיש גירסא שלא נאמר בגמרא במפורש הפסק כרבי יוסי].

2.
ויש לשאול: הרי כלל בידנו שהלכה כרבי יוסי מפני שטעמו ונימוקו עימו, ומדוע האמורא רב צריך היה לפסוק כרבי יוסי במפורש?

3.
ניתן לענות:

3.1
אולי הכלל שהלכה כרבי יוסי הוא רק נגד יחיד ולא נגד "תנא קמא" כאשר "תנא קמא" נחשב כרבים - ראה ב"ילקוט ביאורים", עמוד קצח בשם השאילתות.

3.2
ושם [ב"ילקוט ביאורים"] מביא את קושיית רע"א על השאילתות, שהרי בדיני פיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב, וממילא אין הכרח שהלכה היתה צריכה להיות כחכמים, והוא עונה, שמחלוקת בהלכה דינה כמחלוקת בין רופאים, שאז פוסקים כדעת רוב הרופאים בין לקולא בין לחומרא.

3.3
ועל כך נראה להעיר: דבריו נכונים רק אם נאמר ש"תנא קמא" נחשב כרבים ולא כתנא יחיד ש"רבי" סתם כמותו.

3.4
אולי הכלל שהלכה כרבי יוסי הוא רק כשנימוקו של רבי יוסי מוזכר במפורש בדבריו [או לפחות בגמרא שמסבירה את דבריו].

3.5
באמת יש גירסה שעל פיה לא מובאת בגמרא הפסיקה כרבי יוסי - כי באמת פוסקים כמותו באופן עקרוני בכל הש"ס.

4.
וראה ב"ילקוט ביאורים" עמוד קצח, בהערה ל, שבתוספתא מובא שרבי יוסי אומר שכך נהגו למעשה, ולפי זה "מעשה רב", ולכן הלכה כמותו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר