סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים קח-קיד

 

1. על מי נאמר:

א. שערך מבחן ידע לאמורא ארץ-ישראלי ולשם מה?
ב. שחווה תאונה שהיה מעורב בה חמור?
 

2. באיזה עניין נזכר:

א. "ימא דסדום".
ב. "...חלל ומחללין...".
ג. "קוקאיני".
ד. הצירוף "פנים חדשות" המוכר לנו בהקשר של "שבע ברכות".
ה. דוגמא של הסתייגות חכמינו מגאווה.
 

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. סופר סת"ם מתלבט בשאלה מסוימת בנושא כתיבת תפילין ומחליט לחכות למישהו שיסייעו בקבלת החלטה. באיזו שאלה הוא מתלבט, ומיהו ה"מישהו" שלו הוא מחכה?
ב. שעשה מעשה מתוך כוונה טובה, אך שילם על כך ביוקר?
ג. " יועזר פותנק"?,,,
ד. שמחמת עוני נאלץ להתחלק עם בנו הקטן בנעילת סנדלים.
ה. הביטוי התלמודי המופיע בענייננו, הקרוב במשמעותו לזה של הביטוי התנכ"י "פוסח
על שתי הסעפים"?
ו. שלא זו בלבד שבחר את צבע התכריכים שלו, אלא אף העדיף תוצרת חוץ, ועל שום מה?
 

4. מניין ש:

א. יש דברים בגו באשר לפרסומות על אודות אפשרות ריענון כוח ההולדה אצל זקנים.
ב. האריה הוא מלך החיות.
ג. ארבע הלכות שבת מסוימות הנזכרות ברצף הן ממש "סיפור מההפטרה"?
ד. גם אם מקבל אדם הנחיה מבכיר, מן הראוי שיפעיל שיקול דעת ויהיה גמיש בשעת הביצוע?
 

5. מה המשותף ל:

א. אתרוג, צנון,ביצה.
ב. אדם, נחש, 14 אתונות, אריה?
 

6. מי אמר למי:

א. "קאלוס".
 

7. השלם:

א. טובה טיפת .........שחרית ורחיצת ........ ורגלים ב.......ערבית מכל .............שבעולם".
ב. "אם ................ בני מלאכים ......... בני אנשים ואם ראשונים ......... אנשים אנו כ.................... וכו' ".
ג. " בגדים שבישל בהן ............ לרבו אל ימזוג בהן ........ לרבו".
ד. " כל תלמיד חכם שנמצא .............. על ....... חייב ........... ".
ה. " איזהו תלמיד חכם שממנין אותו ........ על הציבור זה ששואלין אותו דבר........... בכל מקום ואומר ואפילו במסכת ......." .
 

8. שונות:

א. כיצד ניתן להציף ביצה השקועה בכוס מים ללא נגיעה בביצה?
ב. איזה פריט טוב לרפואה דווקא כשהוא תפל?
ג. שלושה חכמים חיוו את דעתם באשר להיעדר תועלת רפואית באכילת ירקות מסוימים. באיזה מהתחומים הבאים יש חשיבות עיקרית לחוות דעתם: רפואה, בוטניקה, הלכה, מחשבה?
ד. באחד מענייננו מציב אמורא אוקימתא חריגה: "תהא משנתנו בסנדל שיש לו ארבע אזנים וארבע תרסיותים", וכל זאת כדי לממש מטרה נעלה בעיניו. מהי מטרה זו?
ה. "חבל בחבל מיחלף עניבה בקשירה לא מיחלפא"(קי"ג. 2 מההתרחבות): איזו מתוך המילים דלעיל שונה במשמעותה מזו המקובלת בעברית החדשה?
ו. באיזו דרך – מוגזמת מן הסתם – מתארת הגמרא את עושרו של רבי?

 

תשובות

1. על מי נאמר:
א. קרנא בחן את רב שירד מארץ ישראל, לשם תהייה על קנקנו, ק"ח. 1 לפני ההתרחבות.
ב. על רב אשי: "רבינא איקלע לבי רב אשי חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה וכו'."
ק"ט. 16 מהרחבות.

2. באיזה עניין נזכר:
א. "מעולם לא טבע גברא בימא דסדום", ק"ח: בחצי העמוד.
ב. "גב היד וגב הרגל הרי הן כמכה של חלל ומחללין עליהן את השבת", ק"ט. 7 לפני
הרחבות.
ג. "למאי אכלי ליה(= את השומשוק) לקוקאיני"(=להירפא מתולעים שבמעיים), ק"ט:
בשליש העליון של העמוד.
ד. "ואמרת לנא עליה(= על הסנדל שתיקנו את שתי אוזניו) פנים חדשות באו לכאן",
קי"ב: השליש התחתון.
ה. "אם יש לו להחליף יחליף ואם אין לו להחליף ישלשל בבגדיו מתקיף לה רב ספרא והא
מיתחזי כרמות רוחא", קי"ג. 6 מלמטה.

3. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. ההתלבטות היא בשאלת כשרות תפילין שנכתבו על עורו של דג. ה"מישהו" המיוחל
הוא אליהו הנביא שיתבקש לפסוק. ק"ח. 12 לפני ההתרחבות הראשונה.
ב. שמואל האכיל את רב, אורחו, מאכלים משלשלים, ולא הראה לו את מקום בית הכסא, כדי שישתלשל. רב, שלא הבין את פשר המחדל, קילל את מארחו באי קיומם של בניו, וכך היה, ק"ח. 5 לפני ההתרחבות השנייה.
ג. "אבל אוכל הוא את יועזר: מאי יועזר פותנק...ק"ט: השליש העליון של העמוד.
ד. "דרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא הוה ליה ההוא זוגא דסנדלי זימנין דנפיק ביה איהו
זימנין נפיק ביה ינוקיה", קי"ב. 6 אחרי ההתרחבות.
ה. "אין ולאו ורפיא בידו", קי"ג. באמצע העמוד.
ו. "והאמר להו רב ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים לבנים
שמא לא אזכה ואהיה כחתן בין אבלים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין חתנים
אלא בכלים האוליירין הבאים ממדינת הים". נראה שבארץ לא ניתן היה להשיג
תכריכים מהסוג הזה. קי"ד. 5 מההתרחבות.

4. מניין ש:
א. "והאמר רבי יוחנן הן הן(=הרפואות=התרופות) החזירוני לנערותי", קי"א.7 מלמעלה.
ב. "אלא אמר רבא אני וארי שבחבורה תרגימנא ומנו רבי חייא בר אבין", דהיינו המובחר נקרא על שם המובחר שבחיות, קי"א: 8 מלמעלה.
ג. הכוונה לארבע ההלכות הנלמדות מהפטרת יום כיפור: "וכבדתו מעשות דרכיך... מעשות דרכיך... ממצוא חפצך... ודבר דבר..., קי"ג. 4 מלמטה.
ד. " תן לחכם ויחכם עוד...ולא אמר דבר ה' ",קי"ג: 13 מההתרחבות.

5. מה המשותף ל:
א. "אילמלא קליפתן החיצונה אינן יוצאים מבני מעיים לעולם", ק"ח: מעל אמצע העמוד.
ב. "ההוא בר קשא...ישכנו נחש", ק"י. 7-1.

6. מי אמר למי:
א. אותו בייתוסי לרבי יהושע בן גרסי, מתוך התפעלות מתשובותיו הקולעות של האחרון לשאלות הראשון. קאלוס ביוונית = "יפה", ק"ח. שורה אחרונה.

7. השלם:
א. "טובה טיפת צונן שחרית ורחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית מכל קילורין שבעולם", ק"ח: 5 מלמטה.
ב. "אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים וכו', קי"ב: 11 מלמטה.
ג. "בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו", קי"ד. 3 מלמעלה.
ד. "כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה", קי"ד. 10 מלמעלה.
ה. "איזהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפילו במסכת כלה", קי"ד. 5 לפני ההתרחבות.

8. שונות:
א. מכניסים לתוך הכוס מלח כך שיהיה בו שיעור של שני שלישים, והשליש השלישי מים, ק"ח: 15 מלמעלה.
ב. "רוק תפל על גב העין אסור", ק"ח: 15 מלמטה.
ג. בתחום ההלכה – היות שאין בהם כדי לרפא, מותר לאוכלם בשבת, ק"ט: 8 מלמעלה.
ד. "שלא לשבור דבריו של רבי יוחנן", קי"ב: בשליש העליון.
ה. המילה "עניבה", שמשמעותה בהקשרנו איננה כשם עצם – סרט של אריג – אלא כשם פעולה – עשיית לולאה.
ו. "אהוריריה דרבי הוה עתיר משבור מלכא", קי"ג: 6 מלמטה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר