סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים קא-קז

 

1. באיזה עניין נזכר/ת:

א. כינה וגמל בנשימה אחת.
ב. המילה "אאזרך" המופיעה בספר ישעיהו.
ג. "פיפין פיפין".
ד. דיאגנוזה מפורטת קמעא של בעל חיים.
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "בן זוג" שאיננו בן אדם ואף לא בעל חיים.
ב. שאינה מקבלת מרות, ואע"פ כן אין כלפיה יחס שלילי.
 

3. מניין ש:

א. מחד גיסא, "דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים", ומאידך גיסא, על העני מצידו לסייע לו ע"י המצאתו לו?
 

4. מה המשותף ל:

א. בובן, רהב, ורס.
ב. חוטי בגד, כלים שבורים, ציר של דגים, כיסוי של כד.
ג. שחייה אחת, נפילת צל הכתלים זה על זה, היעדר פיאות פיאות (= פינות פינות).
 

5. מי אמר למי:

א. "משה", למרות ששמו היה שונה.
 

6. השלם:

א. "......... עניות במקום................."
ב. "מודה רבי שמעון ב......... רישיה ......ימות", שמשמעו, שתוצאת המעשה היא הכרחית.
ג. " כל ה........ דמעות על אדם ........ הקב"ה ........... ומניחן ב....... גנזיו".
ד. " ........ מביאין ........ מן ה........." .
 

7. שונות:

א. " עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה דאינה פרה וכו' ". איזו מילה במשפט הזה שופכת אור על - לכאורה - היעדר החידוש שבו?
ב. באילו נסיבות, הצד נחש בשבת במזיד פטור, ומדוע?
ג. בחצר המקדש נצפה יהודי המוליך חמש בהמות למטרת קורבן, על אף טענתו שעשה פעולה אחת שלילית בלבד. מה, אם כן, ראה על ככה להביא מספר כה רב של בהמות?
ד. מספר ספרים נקראו "שם משמואל", כמובן על שמם הפרטי של מחבריהם. מהיכן, אם כן, נלקח הרכיב הראשון "שם"?
ה. "אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהו". התדע, מה היה הגורם שהניע את הדרדקים להיטפל לשאלה זו?
ו. הייתכן , שדינו של אדם העושה בשבת אחת מל"ט מלאכות בשעות שונות של היום – הייתכן שדינו יהיה מקוטב, לעתים פטור ולעתים חייב?
ז. 1. נפתלי צבי נעל חייב.
ח. 2. נפתלי וצבי נעלו פטורים.
פסק את שני המשפטים הנ"ל, כך שתהיה התאמה בין תוכנם לבין ההלכה.
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. " ר"א אומר ההורג כינה בשבת כהורג גמל בשבת", ק"ז: 9 אחרי ההתרחבות.
ב. " וכ"ת אלף אלף אאזרך איכא בינייהו דת"ק סבר אלף אלף דאאזרך לא מיחייב ור"ש סבר... חייב, ק"ג: 2 מהרחבות.
ג. "שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפין...טיתין פיפין פיפין טיטין וכו' ", ק"ג: 10 מהסוף.
ד. " הא ב(צבי) חולה מחמת אישתא הא בחולה מחמת אובצנא", ק"ו: בשליש התחתון.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
(השאלה הזאת שייכת לשבוע הבא)
א. הכוונה היא לכל אחד מקרשי המשכן, שכן רושמין עליהם "לידע איזו היא בן זוגו", ק"ג: 8 מלמעלה.
ב. " הכא בצפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות", ק"ו: ברבע העליון.

3. מניין ש:
א. " גימ"ל דל"ת גמול דלים מ"ט פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים וכו' ", ק"ד: 4 לפני ההתרחבות.

4. מה המשותף ל:
א. שלוש המלים הללו הן אופן קריאת המלים בהתאמה – "נבוב", "בהר", "סרו", מצידן השני של לוחות הברית, ק"ד. 8 לפני ההתרחבות.
ב. כולם קשורים באמצעים להטלת אימה על בני הבית, ק"ה: 5 מתחת להתרחבות.
ג. שלושתם מאפיינים ביבר קטן, ק"ו: בשליש העליון.

5. מי אמר למי:
א. "א"ל רב ספרא (=לרבא) משה שפיר קאמרת", ק"א: 5 מלמעלה.

6. השלם:
א. "אין עניות במקום עשירות", ק"ב: שליש העמוד.
ב. " מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות", ק"ג. 2 מעל למשנה השנייה.
ג. "כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו", ק"ה: 10 מלמטה.
ד. " אין מביאין ראיה מן השוטים", ק"ד: באמצע העמוד.

7. שונות:
א. המילה היא "וכו' ", הממירה את המילה החסרה "ורבה", לאמור, כינה איננה פרה ורבה, ק"ז: 10 אחרי ההתרחבות.
ב. " הצד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור...רבי שמעון היא דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה", ק"ז: 9 מלמטה.
ג. " יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ד' חטאות ואשם אחד", ק"ב. 7 מהסוף.
ד. " מצינו שם קטן משם גדול שם משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאל", ק"ג. סוף המשנה השנייה.
ה. הגורם לכך הוא השמות הפרטיים(אל"ף, בי"ת, גימ"ל וכיו"ב) הבלתי מובנים שניתנו לסימנים הגראפיים של ההגיים בשפה העברית, ק"ד. 7 מההתרחבות.
ו. ייתכן וייתכן: "הצד חגבים בשעת הטל פטור בשעת השרב חייב," ק"ו: 7 לפני המשנה.
ז. 1. שתי אפשרויות:
א. נפתלי – צבי נעל חייב( אדם בשם נפתלי שנעל צבי(בשבת) ולכן חייב.
ב. נפתלי-צבי = אדם בשם הכפול נפתלי-צבי שנעל בעל חיים חייב.
2. שני אנשים שנעלו (בשבת) בע"ח, פטורים, ק"ו: המשנה הראשונה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר