סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מסכת שבת דפים פז-צג

 

1. על מי נאמר:

א. שהתאפיינו בהפעלת הראש שלהם, ולמאי נ"מ?
 

2. באיזה עניין נזכר:

א. ירק מר מסוים.
ב. פירוט מצוטט של רוב עשרת הדיברות
ג. בני קהת.
 

3. מי הוא זה ואיזה הוא:

א.ששאל 14 שאלות רטוריות ברצף.
ב.הנביא המאוחר שהרעיף שבח מיוחד על משה בזכות המעטתו את עצמו.
ג. ישנם רבנים, המלינים על אותם אנשים המטריחים אותם בשאלות בתחומים מקצועיים מובהקים, בטענה שיש להפנותן לגורם מקצועי. מיהו האמורא, שאכן נהג על פי אותה גישה?
ד. חרף הנ"ל, מובן שחכמינו היו בקיאים בריאליה הסובבת אותם, ולכן גם נשאלו בתחומים הללו. מי הוא זה ואיזה הוא שאכן נענה?
ה. בעל החיים ששימש בימי קדם כתחליף לצעצוע לקטנים?
ו. המספיד בעלי חיים.
 

4. מניין ש:

א. המקור לאנטישמיות הוא התורה שניתנה לישראל ולא לאחרים.
ב. בעבר הרחוק הזמן שהוקדש לתפילה ,לאכילה ולשירותים היה גדול פי שלושה מאשר בימינו.
ג. שנים שהיו אוחזין במלגז ולוגזין(=בשבת) פטורים.
 

5. מה המשותף ל:

א. הוספת יום, פרישה מן האשה, שבירת הלוחות.
 

6. מי אמר למי:

א. "עמא פזיזא".
 

7. השלם:

א. " ברוך ה' שנתן ..... משולשת ל... משולש ... - .... שלישי ב..... השלישי ......... השלישי".
ב. " למה נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח זה ............ קודם ל.......... אף ישראל ......... נעשה ל.......".
ג. " עלובין ואינן ................ שומעים ........... ואינן........... עושין מאהבה ושמחין ב.......... עליהן הכתוב אומר ............................................................................. .
 

8. שונות:

א. "אשר שברת ואמר ר"ל יישר כחך ששברת". מהו פירושה המילולי של המילה "יישר"?
ב. " מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית". מהו פירושה המילולי של "כפה"?
ג. יצחק, הידוע מספר בראשית כשתקן גדול(פרט לברכות לבניו, סה"כ המילים שהוא מוציא מפיו הוא 26 בלבד!), מתגלה באופן שונה בענייננו, ואף ניתן למצוא קשר בין תוכן דבריו לבין תוכן דבריו של רבי לוי יצחק(!) מברדיצ'ב. למה הכוונה?
ד. משה רבינו היה דמות משכמו ומעלה תרתי משמע. למה הכוונה?
 

תשובות

1. על מי נאמר:
א. "המוציא משאוי בשבת על ראשו חייב חטאת שכן אנשי הוצל עושין כן". למסקנה, אין חיוב חטאת, שכן "בטלה דעתו אצל כל אדם", צב. 8 מלמטה.

2. באיזה עניין נזכר:
א. "דכתיב ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידים". רש"י ד"ה כגידין: ירק מר, פ"ז. 2 מלמעלה.
ב. "אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלהיך ... לא תרצח לא תנאף לא תגנוב", פ"ח: 3 מלמטה.
ג. "המוציא בין בימינו בין בשמאלו בתוך חיקו או על כתפיו חייב שכן משא בני קהת, צ"ב. ברישא של המשנה.

3. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. משה - "אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה וכו' וכו' ", פ"ח: 3 מלמטה.
ב. מלאכי: "אמר לו הקב"ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך שנאמר (מלאכי ג) זכרו תורת משה עבדי וגו' ", פ"ט. 3 אחרי הרחבות.
ג. האמורא הוא שמואל: "אשלג אמר שמואל שאילתינהו לכל נחותי ימא וכו' ", צ. 4 לפני המשנה הראשונה.
ד. "ההוא תלמידא דהוה יתיב קמיה דרב יוחנן הוה קאכיל תאיני אמר ליה רבי קוצין יש בתאנים א"ל קטליה פה לדין", צ. 5 מהסוף.
ה. "רבי יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל שהוא שמצניעין אותו לקטן לשחוק בו", צ: 4 מלמעלה.
ו. " ורבי יהודה אי מיית קטן מיספד ספיד ליה"(=לחגב), דהיינו הוא מתאבל(מצטער) עליו, צ: בסוף הפרק.

4. מניין ש:
א. "מאי הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו". רש"י: שלא קבלו בו תורה, פ"ט. 3 מלמטה.
ב. "...דל תרתי סרי ופלגא(=מ-25, דהיינו חצי) דצלויי ומיכל ובית הכסא. כיום, ממוצע העיסוק בכל הנ"ל הוא כשעתיים(חלקי 12 שעות ביום =שישית).
ג. " יכול יהו חייבין תלמוד לומר בעשותה העושה את כולה ולא העושה מקצתה, צ"ב: 3 מהסוף.

5. מה המשותף ל:
א. "ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו", פ"ז. 8 מלמעלה.

6. מי אמר למי:
א. "ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא וכו' ", פח. 3 מהסוף.

7. השלם:
א. תורה, עם, על- ידי ,ביום, בחודש, פ"ח. 14 מלמעלה(בארמית).
ב. פריו, עליו. הקדימו , נשמע, פ"ח. 4 מלמטה.
ג. עולבין, חרפתן, משיבין, יסורים, ואהביו כצאת השמש בגברתו, פ"ח: 11 מלמעלה.

8. שונות:
א. יחזק (משורש שרר=חזק!) כוחך ששיברת, פ"ז. בשליש התחתון.
ב. כפה = הפך, פ"ח. בשליש העליון.
ג. " ... אמר לו (הקב"ה) ליצחק בניך חטאו לי אמר לו רבש"ע וכו', יצחק מרבה בתפילה ומנסה ללמד סנגוריה על עם ישראל. פ"ט: 11 לפני הרחבות.
ד. מעבר לשיעור קומתו הרוחני, הכוונה גם לגובהו הפיסי: "דילמא משה שאני דאמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה, צ"ב. 10 מלמטה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר