סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

בפילפל, ובגלגל מלח – פלפל ארוך

 

"משנה. יוצאה אשה בחוטי שער, בין משלה, בין משל חבירתה, בין משל בהמה ... בפילפל, ובגלגל מלח, וכל דבר שניתן לתוך פיה, ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת. ואם נפל לא תחזיר וכו'" (שבת, סד ע"ב). "בפלפל ובגלגל מלח. פלפל לריח הפה, גלגל מלח לדורשיני. וכל דבר שנותנת לתוך פיה זנגבילא, אי נמי: דרצונא" (שבת, סה ע"א).

פירוש: משנה ועוד בדיני המותר והאסור לצאת בו בשבת. יוֹצְאָה אִשָּׁה בְּחוּטֵי שֵׂעָר ששמה על ראשה, בֵּין שהם מִשערות שֶׁלָּהּ שהתקינה מהן פיאה, בֵּין מִשֶּׁל חֲבֵירְתָּהּ, בֵּין מִשֶּׁל בְּהֵמָה ... ובפילפל, וּבְגַלְגַּל (גרגר) מֶלַח וְכָל דָּבָר שֶׁנִּיתָּן לְתוֹךְ פִּיהָ לרפואה או להרחקת ריח רע, וּבִלְבַד שֶׁלּא תִּתֵּן דברים אלה לתוך פיה לְכַתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת, וְאִם נָפַל לֹא תַּחֲזִיר וכו'. שנינו במשנה שאשה יוצאת בַּפִּלְפֵּל וּבְגַלְגַּל מֶלַח בפיה. ומסבירים: פִּלְפֵּל מחזיקה בפיה כדי לְהפיג את רֵיחַ הַפֶּה, וגַּלְגַּל (גרגר) מֶלַח לְדוֹרְשִׁינֵי (כאב שיניים). ומה ששנינו במשנה שאשה יוצאת בשבת בכל דָּבָר שֶׁנּוֹתֶנֶת לְתוֹךְ פִּיהָ מתפרש שהוא זַנְגְּבִילָא [זנגביל], אִי נַמִי דַּרְצוֹנָא [או גם כן קנמון] (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).


שם עברי: פלפל ארוך          שם באנגלית: Long Pepper          שם מדעי: Piper longum

שם נרדף במקורות: פלפל, פלפלת


נושא מרכזי: מהו הפלפל שבו השתמשו להפגת ריח הפה?

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על הפלפל הקש/י כאן.מהמשנה והגמרא אנו לומדים על פלפל שבו השתמשו להפגת ריח הפה ונשאלת השאלה מהו אותו פלפל? רש"י בסוגייתנו מפרש: "פלפל - פלפל ארוך נותנת אשה בפיה, שריחה רע" ובאופן זהה מפרש גם הר"ן. הפלפל הארוך הוא כנראה המין שעליו אומרת הגמרא (פסחים, מב ע"ב): "כל מילי דמעלי להאי קשה להאי, ודקשה להאי מעלי להאי, בר מזנגבילא רטיבא, ופילפלי אריכתא וכו'"(1). הפלפל המשמש להעברת ריח הפה מופיע גם בהמשך המסכת (צ ע"א): "מתניתין: פלפלת כל שהוא ועטרן כל שהוא מיני בשמים ומיני מתכות כל שהן ... גמרא: פלפלת כל שהוא למאי חזיא? לריח הפה". שם מפרש רש"י: "פלפלת כל שהוא - ואינו פלפל שלנו, ובגמרא מפרש כל שהוא למאי חזי". בדרך זו מפרש גם רע"ב (שבת, פ"ט מ"ו): "פלפלת כל שהוא - דחזיא לריח הפה, ואין זה פלפל המצוי בינינו"(2). בשורות הבאות ברצוני להתייחס לשלוש שאלות: 1. מהו פלפל ארוך? 2. מדוע בחרו רש"י והר"ן לציין שמדובר דווקא בפלפל זה? 3. מהו הפלפל "המצוי בינינו"? 

ראשית יש להדגיש שקרוב לוודאי שהפלפל הארוך בדברי הגמרא והראשונים איננו הפלפל החריף המוכר לנו משום שהוא אחד ממיני פלפל הצ'ילי (3) (תמונות 1-2). פלפלי הצ'ילי הגיעו ל"עולם הישן" (בעיקר לאירופה ואסיה) רק לאחר שהתגלה ה"עולם החדש" (אמריקה) על ידי קולומבוס (4). מבחינת סדר האירועים כמעט וודאי שגם רע"ב פירש את המשנה לפני הגעת פלפלי הצ'ילי לאירופה. ניתן להניח, אם כן, שהראשונים כינו בשם "פלפל ארוך" את קרובו של הפלפל השחור (על פלפל זה ראו במאמר "פלג בצנא דפלפלי בהדי אחין"). שני מינים אלו יובאו לאירופה מהודו והיו בשימוש בתקופה מקבילה אם כי לא תמיד באותה רמת חשיבות יחסית (תמונות 3-4). 
 

     
תמונה 1. "פלפל" ירוק כהה           צילם: אריאל פלמון   תמונה 2. "פלפל" ירוק חריף         צילם: אריאל פלמון

 

     
 תמונה 3. פלפל מאורך – פירות       צילם: אברהם ישעיהו דיין    תמונה 4. פלפל שחור - פירות      צילם:    Bunchofgrapes

       
שני מיני הפלפל (האמיתיים) נכללים במשפחת הפלפליים. שניהם מטפסים שמטופחים עבור פירותיהם החריפים. ההבדל העיקרי בין המינים והעניק לפלפל הארוך את שמו הוא מבנה הפרי. אמנם בשני המינים הפירות מתפתחים מתפרחות (5) אלא שבניגוד לפלפל השחור בו הפרחים נפרדים הרי שפרחי הפלפל הארוך ממוקמים על מצעית (6) משותפת ולכן יוצרים פרי מורכב (פרי הנראה כיחידה אחת אך למעשה בנוי מפירות קטנים רבים הדוקים זה לזה בדומה, למשל, לתות עץ (תמונות 5-6). הבדל זה גורם לכך שבעוד שפירות הפלפל השחור מתפרקים עם ההבשלה ליחידות בודדות וקטנות (גרגירי הפלפל) הרי שפירות הפלפל הארוך נשארים כיחידה משותפת והדוקה הנראית כפרי אחד מאורך (תמונה 3).  
 

     
 תמונה 5. תות עץ – תפרחת
 
    תמונה 6. תות עץ – פרי (מורכב)        
  צילם:  Tark Siala

   
לאור כך ששני מיני הפלפל היו מוכרים לחז"ל מתעוררת השאלה באיזה מביניהם השתמשו להעברת ריח הפה? מפירוש רש"י משתמע שהיו למיני הפלפל שימושים שונים ולהעברת ריח הפה השתמשו במין שונה מהמין שהיה מוכר במקום מושבו ("ואינו פלפל שלנו"). הסיבה העיקרית שבגללה היה צורך לטעון שמדובר במינים שונים היא כנראה הסתירה בין המשניות וכפי שכותב הר"ש בערלה (פ"ב מ"י):

"ב' וג' שמות - בשילהי רבי עקיבא (דף פט ב) פירש בקונטרס כגון פלפל ארוך ופלפל שחור ופלפל לבן. וקשה דהתם תני תבלין כדי לתבל ביצה קלה ומצטרפין זה עם זה. ופריך עלה מתניתין דהכא דאמר חזקיה עלה במיני מתיקה שנו הואיל וראוין למתק את הקדרה, ומשני הכא נמי חזי למתק. אם כן התם נמי בכי האי גוונא מיירי, והתם תנן בהדיא פלפלת כל שהוא. ומיהו בקונטרס פירש שם דפלפלת לאו היינו פלפלת שלנו וכו'".

לדעת תוס' יו"ט (שבת, פ"ט מ"ו) סתירה זו איננה הסיבה שבגללה רש"י טען שמדובר במינים שונים:

"פלפלת - פי' הר"ב אין זה פלפל כו' וכפירש"י ונראה לי מדקתני פלפלת בתי"ו אבל ראיתי בפ"ב דערלה משנה י' שנראה מפי' הר"ש דהתם דמשום הכי פירש"י שאינו פלפל שלנו דא"כ תקשה רישא דפלפל שלנו בכלל תבלין דרישא והיאך נתן התנא שיעור אחר לפלפל. ולי נראה דאי משום הא לא איריא דהא פירש הר"ב במשנה א' בדבש דרפואתו שכיחא והוא משהו אזלינן בתר שיעורא זוטרא לחומרא והוא גמ' ערוכה והכא נמי דכוותה כדלקמן בד"ה מיני בשמים וכו'"

לאחר שהגענו למסקנה שספרות חז"ל מתייחסת לשני מיני פלפל נחזור לשאלה שבה פתחנו: מי מביניהם שימש להעברת ריח הפה? רש"י והר"ן ציינו שמדובר בפלפל הארוך (7). קביעה זאת מעידה על כך שהמין שהיה נפוץ במקומם היה הפלפל השחור אך הם הכירו גם את הפלפל הארוך. שני המינים היו בשימוש מקביל עד המאה ה – 12 שבה התחיל הפלפל השחור לדחוק את רגליו של הפלפל הארוך עד שנעלם מאירופה במאה ה – 14.

לאור כך שתוס' יו"ט איננו מקבל את הצעתו של הר"ש שהסתירה בין המשניות היא הסיבה לכך שלדעת רש"י הסוגיות עוסקות במינים שונים ברצוני להציע שלפני רש"י עמדה סיבה מעשית. מדברי המשנה משתמע שהפלפל הוחזק בפה זמן ממושך ("ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת") דבר שהוא סביר יותר בפלפל המאורך שניתן להחזקה בצד הפה וללעיסה בדומה לגומי לעיסה. באופן זה עשוי הפלפל להשפיע באופן משמעותי על ריח הפה. מספרות הקשורה לרפואה האיור ודית עולה שאכן לעיסה כזאת מקובלת וטעמו של הפלפל המאורך הופך לאחר זמן למתוק. מאידך גיסא קשה להניח שהחזיקו בפה כמה גרגירי פלפל שחור או אפילו גרגיר בודד במשך זמן רב (או בזמן השינה אם הנתינה היתה מבעוד יום וההוצאה בשבת). גרגיר קטן לא ניתן ללעיסה ממושכת והשפעתו על ריח הפה מצומצמת.


הרחבה

הפלפל הארוך הנקרא גם פלפל הודי ארוך הוא שיח מטפס ממשפחת הפלפליים שגידולו נעשה עבור פירותיו המיובשים המשמשים כתבלין (תמונה 7). לפלפל הארוך יש טעם דומה אך חריף יותר מקרובו הפלפל השחור. מקור השם פלפל (pepper) עצמו הוא בשמו של הפלפל הארוך הנקרא בשפת המלאיאלאם (אחת מהשפות החשובות בהודו) בשם pippali
פרי הפלפל הוא פרי מורכב (8) מפירות זעירים (בגודל כ – 2 מ"מ) המשובצים במצעית תפרחת המזכירה "עגילי" אגוזים (תמונה 8).

הפלפל הארוך הגיע ליוון במאה הששית או החמישית לפני הספירה ובאזכורו הראשון על ידי היפוקרטס הוא נכלל בין צמחי רפואה ולא כתבלין. הפלפל הארוך היה בין התבלינים החשובים והמפורסמים בהם השתמשו היוונים והרומאים. ההיסטוריה העתיקה של הפלפל הארוך השתלבה בזו של הפלפל השחור ולעיתים אף חל בלבול ביניהם אם כי תיאופרסטוס הבחין ביניהם היטב בכתביו שעסקו בבוטניקה. הרומאים הכירו את שני המינים אך לעיתים קרובות כינו את שניהם בשם משותף – פלפל. פיליניוס האמין, משום מה, שמקור שני המינים הוא בצמח אחד. החל מהמאה ה – 12 החל הפלפל השחור להתחרות בפלפל הארוך עד שהחליף אותו במאה ה – 14. רק לאחר גילוי אמריקה וחדירת פלפל הצ'ילי שנקרא בפי הספרדים בשם פלפל ארוך נעלם הפלפל הארוך לחלוטין. פלפלי הצ'ילי שחלקם, לאחר ייבוש, דומה בצורה ובטעם לפלפל ארוך קלים יותר לגידול, במגוון רחב יותר של בתי גידול נוחים באירופה, ולכן דחקו את הפלפל. בימינו הפך הפלפל הארוך לנדיר מאד וכמעט שאין מגדלים אותו. ניתן למוצאו בקלות בהודו שם הוא נמכר בשמו המקורי pippali ומשמש כאחד מהצמחים החשובים ברפואה האיור ודית. פלפל ארוך מכיל Piperlongumine שמניחים שהוא מונע גידולים סרטניים.
 

     
 תמונה 7. שיח פלפל מאורך          
 צילם:  Kembangraps
   תמונה 8. "עגילי" אגוז        
 צילם:  Velela

  


(1) פירוש: כָּל מִילֵּי [דבר] רפואה דִּמְעַלֵּי לְהַאי [שמועיל] לחולי או לאבר [זה] קָשֶׁה לְהַאי [לזה], וְכל דבר שקָשֶׁה לְהַאי מְעַלֵּי לְהַאי [מועיל לזה], בַּר [חוץ] מִזַּנְגְּבִילָא רְטִיבָא, וּפִילְפְּלֵי אֲרִיכָתָא [זנגביל לח, ופלפלים ארוכים וכו'.
(2) תוס' יו"ט (שם) מציע שהפלפל והפלפלת הם מינים שונים. ב"ערוך השלם" (ערך "פלפל") נכתב שמדובר במין אחד אך "פלפל" הוא בלשון זכר ו"פלפלת" בלשון נקבה.
(3) פלפל הצ'ילי (Capsicum annuum) איננו פלפל אלא מין במשפחת הסולניים שיש המכנים אותו פלפלת וכולל זנים רבים. אחד מזני המין מוכר לנו כפלפל ירוק המהווה חלק מסלט הירקות. למין זה שייך גם זן הגמבה. כמה מזני פלפל הצ'ילי קטנים ומאורכים ולאחר ייבוש מזכירים, בטעמם וצורתם, את הפלפל הארוך. מסיבה זו הם כונו על ידי הספרדים שהביאו אותם לאירופה בשם פלפל. יש המחלקים בין הזנים החריפים והמתוקים ואת השם פלפל צ'ילי מייחדים לזנים החריפים בלבד.
(4) בשפת ה"רחוב" (ולא רק בה) חלו בלבול והחלפה בין הפלפל הארוך ה"אמיתי" שמוצאו מהודו לבין פילפל הצ'ילי שמוצאו מאמריקה. היום נקרא פלפל הצ'ילי בשם פלפל ארוך בגלל צורתו המאורכת למרות שאין לו קירבה טקסונומית לפלפל הארוך ההודי ומבנה הפרי שונה לחלוטין. בעוד שפרי פלפל הצ'ילי פשוט (הפרי בנוי כיחידה אחת) הרי שפרי הפלפל הארוך מורכב. ההחלפה בין המינים משתקפת גם בספרי פוסקים מאוחרים שאינם מבחינים ביניהם ומייחסים לפלפל ה"אמריקאי" החד שנתי מאפיינים שמקורם בפלפל הארוך הרב שנתי שחז"ל התייחסו אליו ורק אליו. 
(5) קבוצת פרחים שנמצאים על גבעול או על מצעית פרח משותפים.
(6) בסיס הפרח שעליו נמצאים חלקיו השונים של הפרח.
(7) מפירוש המאירי (שבת, צ ע"א) ניתן להסיק שהוא סבור שמדובר בפלפל שחור: "אמר המאירי: פלפל כל שהוא אפילו בגרעין אחד מפני שהוא עשוי להעביר ריח הפה בשיעור זה". השימוש בגרעין בודד כיחידת מדידה הולם יותר את הפלפל השחור המשווק כגרגירים. 
(8) פרי מורכב נוצר כתוצאה מהתפתחות פרחי תפרחת משותפת כאשר כל פרח תורם פרי קטן אחד למשל פירות תות עץ. 
 

 

א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.
כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר