סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שמונה עשרה הגזירות / הרב הלל בן שלמה

שבת יז ע"א-ע"ב


 הגמרא מבררת את מנין שמונה עשרה הגזירות שנגזרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גוריון. בביאור מנין זה, אנו מוצאים כמה שיטות בתנאים ובראשונים, ונביא כאן את האפשרויות השונות. 

  1. רבי מאיר (לפי רש"י):שמונה דברים במשנה בזבים, שניים במשנתנו, ושמונה דברים נוספים המובאים בגמרתנו: א. האוכל אוכל ראשון. ב. האוכל אוכל שני. ג. השותה משקים טמאים. ד. הבא ראשו ורובו במים שאובים. ה. טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ו. הספר. ז. הידים. ח. אוכלים וכלים שנטמאו במשקים. ט. אין קורין לאור הנר. י. אין פולין לאור הנר. יא. המניח כלים תחת הצינור לקבל מי גשמים פוסל את המקוה. יב. המטלטלים מעבירים טומאה בעובי המרדע. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים (שמטמאים בנידה או שיש איסור ייחוד). יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  2. רבי יוסי (לפי רש"י):במקום שמונה דברים במשנה בזבים, לדעתו יש תשעה דברים במשנה בזבים, והוא אינו מונה את המניח צינור: א. האוכל אוכל ראשון. ב. האוכל אוכל שני. ג. השותה משקים טמאים. ד. הבא ראשו ורובו במים שאובים. ה. טהור שנפלו עליו שלושה לוגים מים שאובים. ו. הספר. ז. הידים. ח. אוכלים שנטמאו במשקים. ט. כלים שנטמאו במשקים. י. אין קורין לאור הנר. יא. אין פולין לאור הנר. יב. המטלטלים מעבירים טומאה בעובי המרדע. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  3. רבי טרפון:כרבי יוסי, אלא שהוא מונה את המניח צינור במקום המרדע (גם זה לפי רש"י. לפי הגהת הגר"א, נראה שלמסקנה רבי טרפון אינו חולק על רבי מאיר, אך רש"י ותוספות סוברים שהוא חולק): א. האוכל אוכל ראשון. ב. האוכל אוכל שני. ג. השותה משקים טמאים. ד. הבא ראשו ורובו במים שאובים. ה. טהור שנפלו עליו שלושה לוגים מים שאובים. ו. הספר. ז. הידים. ח. אוכלים שנטמאו במשקים. ט. כלים שנטמאו במשקים. י. אין קורין לאור הנר. יא. אין פולין לאור הנר. יב. המניח כלים תחת הצינור לקבל מי גשמים פוסל את המקוה. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  4. תוספות בדעת רבי מאיר:שבעה דברים במשנה בזבים, שלושה במשנתנו, ושמונה דברים נוספים: אפשרות א: א. האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני. ב. השותה משקים טמאים. ג. הבא ראשו ורובו במים שאובים. ד. טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ה. הספר. ו. הידים. ז. אוכלים וכלים שנטמאו במשקים. ח. אין קורין לאור הנר. ט. אין פולין לאור הנר. י. לא יאכל הזב עם הזבה. יא. המניח כלים תחת הצינור לקבל מי גשמים פוסל את המקוה. יב. המטלטלים מעבירים טומאה בעובי המרדע. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  5. תוספות בדעת רבי מאיר, אפשרות ב:א. האוכל אוכל ראשון. ב האוכל אוכל שני. ג. השותה משקים טמאים. ד. הבא ראשו ורובו במים שאובים, וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ה. הספר. ו. הידים. ז. אוכלים וכלים שנטמאו במשקים. ח. אין קורין לאור הנר. ט. אין פולין לאור הנר. י. לא יאכל הזב עם הזבה. יא. המניח כלים תחת הצינור לקבל מי גשמים פוסל את המקוה. יב. המטלטלים מעבירים טומאה בעובי המרדע. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  6.  תוספות בדעת רבי יוסי אפשרות א: א. האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני. ב. השותה משקים טמאים. ג. הבא ראשו ורובו במים שאובים. ד. טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ה. הספר. ו. הידים. ז. אוכלים שנטמאו במשקים. ח. כלים שנטמאו במשקים. ט. אין קורין לאור הנר. י. אין פולין לאור הנר. יא. לא יאכל הזב עם הזבה. יב. המטלטלים מעבירים טומאה בעובי המרדע. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  7. תוספות בדעת רבי יוסי אפשרות ב:א. האוכל אוכל ראשון. ב האוכל אוכל שני. ג. השותה משקים טמאים. ד. הבא ראשו ורובו במים שאובים, וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ה. הספר. ו. הידים. ז. אוכלים שנטמאו במשקים. ח. כלים שנטמאו במשקים. ט. אין קורין לאור הנר. י. אין פולין לאור הנר. יא. לא יאכל הזב עם הזבה. יב. המטלטלים מעבירים טומאה בעובי המרדע. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  8. תוספות בדעת רבי טרפון אפשרות א: א. האוכל אוכל ראשון, והאוכל אוכל שני. ב. השותה משקים טמאים. ג. הבא ראשו ורובו במים שאובים. ד. טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ה. הספר. ו. הידים. ז. אוכלים שנטמאו במשקים. ח. כלים שנטמאו במשקים. ט. אין קורין לאור הנר. י. אין פולין לאור הנר. יא. לא יאכל הזב עם הזבה. יב. המניח כלים תחת הצינור לקבל מי גשמים פוסל את מי המקוה. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.
  9. תוספות בדעת רבי טרפון אפשרות ב: א. האוכל אוכל ראשון. ב האוכל אוכל שני. ג. השותה משקים טמאים. ד. הבא ראשו ורובו במים שאובים, וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגים מים שאובים. ה. הספר. ו. הידים. ז. אוכלים שנטמאו במשקים. ח. כלים שנטמאו במשקים. ט. אין קורין לאור הנר. י. אין פולין לאור הנר. יא. לא יאכל הזב עם הזבה. יב. המניח כלים תחת הצינור לקבל מי גשמים פוסל את מי המקוה. יג. בנות כותים נידות מעריסתן. יד. הבוצר לגת הוכשר. טו. גידולי תרומה תרומה. טז. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי. יז. פת ושמן של גויים ובנות הגויים. יח. תינוק נכרי מיטמא בזיבה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר