סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 794

 

"האוחז ס"ת ערום נקבר ערום וכו'"

שבת יד ע"א


עי' נפש החיים ש"ד פכ"ז ודו"ק, ולכאו' לפ"ד אין איסור ליגע במזוזה ובתפילין. מיהו מתוס' [ד"ה האוחז] מבואר דאסור גם לגעת בתפילין ומזוזה דהא גם הם מטמאין את הידיים. מיהו התוס' בחגיגה כ"ד: ד"ה דתנן פשט"ל דלא שייך הא דר' פרנך ברצועות של תפילין עם התפילין, וכן נקט הר"ש בפ"ג דידים. ועי' רע"א [שו"ת ח"א סנ"ח] שכתב דהא דאין אנו נזהרין בתפילין לאחזם ערום, היינו משום דמצוותו בכך וא"א בע"א [ועיין חזו"א ידיים ז', ט'] אמנם לכאורה צריך להקפיד לא לגעת בתפילין היכא שאין מצוותו בכך. וע"ע ברע"א שכתב דאין נכון לגעת במזוזה בידיים ערומים אם אינו מכוסה, דהך מילתא גופא להניח ידו על המזוזה אין לו מקור בש"ס רק בשו"ע [סי' רפ"ה] א"כ פשיטא שלא לעשות כן אם יש בו חשש איסור שמקורו בהש"ס דהיינו דר' פרנך והוי המצווה בעבירה וכו'. מש"כ הגרע"א דאין מקור בש"ס להניח ידו על המזוזה צ"ע, דהא איתא במס' ע"ז יא. דמעשה באונקלוס הגר כי נקטו ליה ואזלי חזא מזוזתא דמנחא אפחתא אותיב ידיה עליה וכו'.

[פירות תאנה]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר