סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

מאת: הרב יהודה קוק
מחבר ספר "נופת צופים"

מ"ט ר' יצחק מגדלאה נקרא כן

נידה כז ע"ב
 

א"ל ר' יוחנן לר"ל מת שנתבלבלה צורתו מנלן דטהור, אילימא מהא דא"ר שבתאי אמר ר' יצחק מגדלאה וכו' מת שנשרף ושלדו קיימת טמא וכו' יעו"ש.

והנה יעוי' בפ"ב דב"מ (כה.) שכ' ג' מטבעות זה על גב זה, א"ר יצחק מגדלאה והוא שעשויין כמגדלין. ויעו"ש במהר"צ חיות שכ' וז"ל, הרבה אמוראים אם לא נזכרו דבריהם בביהמ"ד רק בהלכה אחת היו מכנים שמם בביהמ"ד בתואר שם הלכה הזאת, כמו בברכות ספ"ח (נג:) ר' זהומאי אומר כשם "שמזוהם" פסול לעבודה כך פסול לברכה, הנה ג"כ נקרא ע"ש הלכה שלו שאמר הדין במזוהם שפסול לברכה. וכן כאן ר' יצחק אמר האוקימתא והוא שעשויין כמגדלין לכך נקרא בביהמ"ד בשם מגדלאה. וכן מצינו בירושלמי בפ"ק דמגילה וכו' דא"ר שמלאי דיבורא ובדבריך עשיתי ע"ש, הרי שנקרא ר' שמלאי דיבורא מפני שהביא ראיה מקרא דודבריך עשיתי. וכן בתנחומא וכו', וזה אמת, עכ"ל המהרצ"ח יעו"ש.

אולם צ"ע בדכ' דהאי ר' יצחק "מגדלאה" הוזכר בביהמ"ד והיינו בש"ס רק בהלכה אחת וע"ש זה נקרא, הא אנא אשכחנא שהוזכר עוד ארבע פעמים בש"ס. חדא, בפ"כ דשבת (קלט.) דא"ר מלאי משום ר' יצחק מגדלאה מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם יין דכ' ולקדקד נזיר אחיו ע"ש. ב', בפ"ח דיומא (פא:) דת"ר אכל עלי קנים פטור, לולבי גפנים חייב, אלו הן לולבי גפנים אמר ר' יצחק מגדלאה כל שלבלבו מר"ה ועד יוה"כ וכו' ע"ש. ג', בגמ' הכא. ד', לקמן בפ"ד (לג.) שכ' מפני שהן בועלי נדות וכו', אטו כולהו בועלי נדות נינהו, א"ר יצחק מגדלאה בנשואות שנו יעו"ש.

וא"כ מבואר דהוזכר שמו בביהמ"ד בעוד ד' פעמים, וא"כ צע"ג במהרצ"ח, ודו"ק.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר