סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

תנאים: רבי אליעזר בן יעקב; "רבי... אומר" - "אמר רבי..."

מעילה לד ע"א


איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות דולקין לפניו וכל משמר שאינו עומד אומר לו איש הר הבית שלום עליך ניכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמרו
רבי אליעזר בן יעקב אומר פעם אחת מצאו את אחי אמא ישן ושרפו את כסותו."

1.
רבי אליעזר בן יעקב במשנתנו חי בדור הראשון של התנאים.

2.
מהניסוח: רבי אליעזר בן יעקב אומר..." משמע שרבי אליעזר בן יעקב חולק על תנא קמא.

3.
ביאורים שונים בפרשנים מהי המחלוקת.

3.1
יש אומרים שתנא קמא סובר שרק לממונה על השומרים היתה רשות לשרוף את בגדי הלוויים שנרדמו בשמירה, ורבי אליעזר בן יעקב אומר שאף שאר בני המשמר רשאים לשרוף. [ראה הסברים שונים ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד ט].

3.2
הסבר נוסף: בא ללמדנו שלא נשאו פנים גם לשומרים החשובים [שהיו מבני משפחתו של רבי אליעזר בן יעקב].

3.3
מהרא"ש משמע שאין מחלוקת במשנה [והוא גורס במשנה "אמר רבי אליעזר בן יעקב" – ולא: "רבי... אומר"], והמשמעות היא, שרבי אליעזר בן יעקב רק מוסיף "מעשה" שעדיף מאמירת הלכה - "מעשה רב".

3.3.1
אולם קצת קשה: בדרך כלל "מעשה" מופיע בש"ס כדי להכריע במחלוקת, ואם כאן אין מחלוקת בשביל מה הביאו "מעשה". כמו כן יש להעיר, שלפי הרא"ש כאן משמע ש"פעם אחת" ו"מעשה..." שוים במשמעותם.

3.4
הרא"ש מביא הסבר נוסף: המשנה באה ללמד שכל המשניות של מסכת תמיד נאמרו על ידי רבי אליעזר בן יעקב. כיצד נלמדת מסקנה זו? כנראה מהעובדה שרבי אליעזר מסביר את הרישא של המשנה על ידי הסיפור.

3.4.1
תלמוד בבלי מסכת יומא דף טז עמוד א:

אמר רב הונא: מאן תנא מדות - רבי אליעזר בן יעקב היא. דתנן: עזרת נשים היתה אורך מאה ושלשים וחמש על רוחב מאה ושלשים וחמש, וארבע לשכות היו...

הגמרא [רב הונא] במסכת יומא מוכיחה שאת מסכת מידות אמר רבי אליעזר בן יעקב מהמשנה בדף הבא, ומקשים הפרשנים ["ילקוט ביאורים", שם, בהערה קלז], שלפי הרא"ש בסוגייתנו מדוע רב הונא לא הוכיח את מסקנתו מהמשנה בסוגייתנו! [בדף לה – הדף הבא יובא עוד בעניין זה]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר