סקר
ללומדים דף יומי בלילה - איזה דף אתם לומדים?
 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

כללי פסיקה - תנאים: רבי אליעזר בן יעקב

מעילה לב ע"ב


"/מתני'/. אמר להם: חדשים לקטרת - בואו והפיסו! זכה מי שזכה. אמר להם: חדשים עם ישנים, בואו והפיסו מי מעלה אברים מן הכבש למזבח! ר"א בן יעקב אומר: המעלה אברים לכבש הוא מעלה אותן ע"ג המזבח."

1.
"תנא קמא" סובר שכהן אחר [שלא העלה לכבש] היה מעלה את כל האברים מהכבש למזבח, ורבי אליעזר בן יעקב חולק וסובר שהכהן שהעלה לכבש הוא גם מעלה אותם למזבח.

2.
הרמב"ם פוסק כתנא קמא. מסביר ה"מהר"י" קורקוס, מפני שבמסכת יומא קובעת הגמרא שיש "סתם משנה" שלא סוברת כרבי אליעזר בן יעקב,

3.
מסכת יומא דף כו עמוד א:

הרביעי חדשים עם ישנים וכו'. מתניתין דלא כרבי אליעזר בן יעקב. דתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר: המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח. במאי קמיפלגי? מר סבר: +משלי יד+ ברב - עם הדרת מלך, ומר סבר: מקום שכינה לאו אורח ארעא. אמר רבא: לא רבי אליעזר בן יעקב אית ליה דרבי יהודה, ולא רבי יהודה אית ליה דרבי אליעזר בן יעקב - דאם כן בצרו להו פייסות. ואי משכחת תנא דתני חמש –


ולכן, למרות שבדרך כלל הלכה כמותו - מפני שמשנתו "קב ונקי" - הרי כאן אין הלכה כמותו

3.1
כנראה מפני שזו הכרעת "עורך הגמרא", ששיבץ את ה"מתניתין דלא כרבי אליעזר בן יעקב".

4.
ונראה להוסיף הסבר: הרי במסכת גיטין מדובר ב"סתם משנה", ובסוגייתנו יש במשנה מחלוקת בדבר, והכלל הוא "סתם ואחר כך מחלוקת – אין הלכה כסתם", ולכן היתה סברא לומר שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב שחולק במשנתנו על "תנא קמא" [ולפי מי שסובר שהלכה כמותו גם נגד רבים – אם נאמר ש"תנא קמא" נחשב ל"רבים"], ולכן אומרת הגמרא [שיש לה זכות הכרעה - כלעיל בסעיף 3.1] שהמשנה של "סתם משנה" במסכת גיטין היא הקובעת להלכה ונגד רבי אליעזר בן יעקב.

5.
נימוק נוסף שמובא ב"מהר"י קורקוס" להכרעה שלא כרבי אליעזר בן יעקב הוא, שרבי יהודה חולק עליו.

5.1
ולא מובן כלל, הרי הכלל הוא שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב גם נגד רבי יהודה!

5.2
ואולי אפשר ליישב את דבריו כך: "תנא קמא" בסוגייתנו נחשב "יחיד" ולכן כדי שהלכה לא תהיה כרבי אליעזר בן יעקב יש לצרף אל "תנא קמא" תנא נוסף - והוא התנא רבי יהודה [ראה שם את המקור לדברי רבי יהודה], וממילא אין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב גם אם נסבור שהביטוי "מתניתין דלא..." במסכת גיטין לא מוכיחה שאין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב [זו מחלוקת בספרי הכללים].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר