סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי שמעון וחכמים

[תנאים; כללי פסיקה]

מנחות נו ע"א-נו ע"ב


"ת"ר: בכור שאחזו דם - מקיזין אותו את הדם במקום שאין עושין בו מום, ואין מקיזין את הדם במקום שעושין בו מום, דברי רבי מאיר; וחכמים אומרים: יקיז אף במקום שעושין בו מום, ובלבד שלא ישחוט [על אותו מום]; רבי שמעון אומר: אף נשחט על אותו מום; רבי יהודה אומר: אפילו מת - אין מקיזין לו את הדם.."

 

1.
רמב"ם הלכות בכורות פרק ב הלכה יג:

בכור שאחזו דם יקיז, ובלבד שלא יתכוין לעשות בו מום, ואם נעשה בו מום בהקזה זו הרי זה נשחט עליו.

2.
כסף משנה הלכות בכורות פרק ב הלכה יג :

בכור שאחזו דם יקיז וכו'. משנה שם (בכורות דף ל"ב:) פלוגתא דתנאי וכן בברייתא ופסק כרבי שמעון דמתניתין ודברייתא דהכי איפסיקא הלכתא בגמ':

במסכת בכורות שמואל קבע שהלכה כרבי שמעון.

3.
הרא"ש במסכת בכורות תמה מדוע שמואל לא פסק כחכמים,

3.1
והוא מסביר ששמואל פסק כרבי שמעון רק בעניין אחד, שמותר להטיל מום בבעל מום. אבל במה שנחלק על חכמים והתיר לשחטו על אותו המום הלכה כרבנן שאסרו.

4.
הגר"א ביור"ד, סימן שיג אות י, תמה על הרא"ש שהרי הש"ס מלא מהעובדה שאמוראים פוסקים כדעת יחיד מול חכמים . ויותר מכך, כאשר אמורא פוסק כרבים הגמרא מקשה "פשיטא"!
ראה על כך, "מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד קיד.

5.
ונראה לי ליישב את הרא"ש, שכוונתו היא לפי ההמשך בגמרא [בסוגייתנו] שרבי יוחנן אומר שחכמים בכמה מקומות [במחמץ ובמסרס] מודים לרבי מאיר, ולכן אין מקום לפסוק כרבי שמעון.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר