סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


עד י' ימים

מנחות טו ע"ב

 

"אמרו לו לר"מ: והלא אדם מביא זבחו היום ונסכיו עד י' ימים...
והלא אדם מביא אשמו היום ולוגו מיכן ועד י' ימים".


וכן פסק הרמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ה הלכה ד:
"יש לאדם להביא אשמו היום ולוגו אחר עשרה ימים".
הרמב"ם הפנה לדבריו אלו בהלכות פסולי המוקדשין פרק יח הלכה ח:
"שהרי אדם מביא אשמו היום ולוג אחר כמה ימים כמו שיתבאר במקומו".
מכך ששינה וכתב 'כמה ימים' במקום 'עשרה', משמע שמנין עשרה הוא רק דוגמא לימים רבים, אבל הוא הדין ליותר.

וכן במסכת גיטין דף יח ע"ב:
"ורבי יוחנן אמר: אפי' מכאן ועד עשרה ימים".
וכתב רמב"ם הלכות גירושין פרק ט, כז:
"או חתמו זה היום וזה למחר אפילו לימים הרבה".
וכן כתב בשולחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין סימן קכ סעיף ט:
"או לאחר כמה ימים".

אולם במסכת גיטין דף פט ע"ב:
ובלבד שלא תהא שם אמתלא. אמר רבה בר רב הונא: אמתלא שאמרו - אפי' מכאן ועד עשרה ימים.
וכתב שם בחידושי הריטב"א:
"אמר רבה בר רב הונא אמתלא שאמרו אפילו מכאן ועד עשרה ימים. פי' אמתני' קאי ואמר דאמתלא שאמרו לאו דוקא כשיצאת לאלתר אלא אפי' אחר זמן, ואיכא מאן דאמר דעד עשרה ימים דוקא קאמר, ואיכא מאן דאמר דלאו דוקא".
לדעה הראשונה שהביא הריטב"א, משמעות לשון "עד עשרה ימים" היא בדוקא עשרה ולא יותר.
מכל מקום אין נפקא מינה להלכה כי ממילא אין הלכה בסוגיה זו כרבה בר רב הונא.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר