סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "ותנן" - ממשנה "משובשת"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

מנחות י ע"ב


"והרי זריקה דלא כתב ביה אלא כהונה, ותנן: זרק בשמאל - פסול, ולא פליג ר' שמעון! אמר אביי: פליג בברייתא, דתניא: קבל בשמאל - פסול, ור"ש מכשיר; זרק בשמאל - פסול, ורבי שמעון מכשיר."

 

1.
הגמרא מקשה ממשנה, שאם זרק את הדם ביד שמאל פסול – ורבי שמעון לא חולק למרות שלא כתוב בפסוק "כהונה".

2.
תוספות מסכת מנחות דף י עמוד ב:

והרי זריקה כו' ותנן זרק בשמאל פסול ולא פליג רבי שמעון אמר אביי פליג בברייתא - תימה דאין זה בא במשנה בשום מקום

שואלים תוס': והרי אין משנה כזאת בש"ס!

3.

... והשיב לו ר"ת דגרסינן הכא והרי מליקה כו' ותנן מלק בשמאל פסולה ומשנה היא בזבחים בפרק חטאת העוף (זבחים דף סח.) הכי תנן לה התם כל הפסולים שמלקו מליקתן פסולה ואינה מטמאה בגדים אבית הבליעה מלק בשמאל או בלילה כו'

ולכן אומר תוס', שיש לגרוס "מליקה" במקום "זריקה" ויש משנה שדנה במליקה ואומרת שאם מלק בשמאל – פסול.
כלומר לפי תוס' משנים את הגירסא של "והרי זריקה..." ל: "והרי מליקה...", ומשנים את הפתיחה לציטוט מהמשנה בלשון "ותנן זרק..." ל: "ותנן מלק...".

3.1

והש"ס הביאה בקוצר שכן דרך הש"ס לקצר כמה משניות והסופרים טעו כאן וכתבו במקום מליקה זריקה

והתוס' מוסיפים: "והש"ס הביאה בקיצור, שכן דרך הש"ס לקצר כמה משניות".

4.
וראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמודים קמה-קמח – דיון ארוך.

5.
הרשב"ם המובא בתוס' בסוגייתנו מוכיח שאפשר להשאיר את הגירסא כמות שהיא, ואמנם אין משנה שאומרת שזריקה בשמאל פסולה, אבל ניתן ללמוד זאת ממשנה בזבחים שעוסקת בקבלת הדם ביד שמאל, וניתן ללמוד מכך שאותו הדין יהיה גם לגבי זריקת הדם.

6.
מסקנת הדברים [לפי כמה הסברים בסוגייתנו – ב"מתיבתא", שם], שהפתיחה לציטוט ממשנה בנוסח של "ותנן" לא תמיד מצטטת משנה "אמיתית" , והשימוש ב"ותנן" נועד כנראה לתת חוזק לאותה מסקנה כאילו כתובה מפורש במשנה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר