כתובות דף מא

דף מא עמוד א
* מי שמודה מעצמו שפיתה אשה - נחלקו התנאים אם משלם בושת ופגם (כי בכך מוציא עליה לעז שזינתה), אך קנס לא משלם (כי 'מודה בקנס פטור').
* הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בענין חיוב חצי נזק בשור תם שהזיק, האם הוא בגדר קנס או ממון (ולאחר מכן מביאה ארבעה נסיונות להוכיח שזה בגדר ממון, ושלוש ההוכחות הראשונות נדחות).

דף מא עמוד ב
* הגמרא מכריעה להלכה ש'פלגא ניזקא - קנסא'.
* מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו? שנאמר: "ולא תשים דמים בביתך".
* המשנה הראשונה בפרק רביעי, המתחיל בעמוד זה, ממשיכה לעסוק בדיני אונס ומפתה.