כתובות דף מ

דף מ עמוד א
* "עשה דוחה לא תעשה" - דין זה הוא רק כאשר אין בידו להיפטר מקיום העשה.
* רבי אלעזר סובר כדעת רבו רבי עקיבא, שנערה שנתארסה ונתגרשה, יש לה קנס וקנסה לעצמה. (וכך פסק רב).

דף מ עמוד ב
* האונס משלם תשלומי בושת ופגם בנוסף לחמישים סלעים שמשלם עבור הקנס (ובגמרא מובאים שני מקורות להוכיח שתשלומים אלו לא כלולים כבר בחמישים סלעים).
* הגמרא מבררת את המקור לכך שתשלומי בושת ופגם (בנוסף לקנס) ניתנים לאבי הנערה ולא לנערה.
* לדעת רבי מאיר: אין קנס לקטנה, וחכמים חולקים.
* הבוגרת - אין אביה יכול למוכרה לאמה, וכן אם נאנסה או נתפתתה אינו משלם את הקנס.
* המוציא שם רע על הקטנה - פטור.