כתובות דף לט

דף לט עמוד א
* אין בין נערות לבגרות אלא ששה חודשים.
* בא עליה (האונס/המפתה) ונשאת קודם שעמד בדין - הקנס שייך לעצמה ולא לאביה [ורבא מסתפק מה הדין אם רק נתארסה קודם שעמד בדין].
* המפתה משלם תשלומי בושת, פגם וקנס, והאונס משלם גם תשלומי צער. (והגמרא מבררת על איזה צער מדובר).

דף לט עמוד ב
* המפתה משלם תשלומי קנס רק אם לא מעוניין לשאת אותה לאשה.
* אונס/מפתה - בין היא ובין אביה יכולים לעכב אותו מלכונסה. (והגמרא מבררת את המקורות לכך).
* אם מת האנס לאחר שכנסה (או שגירשה לאחר שהיא רצתה גט) - נחלקו התנאים אם זכאית לכתובה.