כתובות דף לח

דף לח עמוד א
* תנא דבי חזקיה: עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין (ולכן "עין תחת עין" זה לא כפשוטו, בגלל חשש שגם ימות בנוסף לעקירת העין).
* האונס/מפתה נערה שנתארסה ונתגרשה - רבי יוסי הגלילי: אין לה קנס, רבי עקיבא שבמשנה: יש לה קנס וקנסה לעצמה, רבי עקיבא שבברייתא: יש לה קנה וקנסה לאביה. (והגמרא מבררת את טעמיהם).
* האב זכאי בכסף קידושי בתו הנערה, ואף אם נתארסה ונתגרשה כשחוזרת ומתקדשת בתוך ימי נערותיה כסף קידושיה לאביה.

דף לח עמוד ב
* המטבע שהאונס משלם הוא שקלים, וסכום השקלים שמחויב המפתה הוא חמישים - רבי עקיבא לומד זאת (בסוף העמוד הקודם) מגזירה שוה, ורבי יוסי הגלילי לומד זאת מהפסוק 'כסף ישקל כמהר הבתולות'.
* לאביי פשוט הדין שאם מתה הנערה פטור האונס (שאנס אותה לפני שמתה) מהקנס, אך רבא (אליבא דמר בר רב אשי בעמוד הבא) מסתפק בכך (ואילו רבא בלישנא הראשונה חולק על כך).