כתובות דף לז

דף לז עמוד א
* הגיורת שנתגיירה וראתה דם - לדעת רבי יהודה: דיה שעתה, לדעת רבי יוסי: הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה.
* הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות ג' שנים ויום אחד וראו שנבעלו - לדעת רבי יהודה: צריכות להמתין ג' חדשים לפני שיהיה מותר להן להינשא, אך רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד. (והגמרא מבררת את טעמו של רבי יוסי).
* "כדי רשעתו" - משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות. (והגמרא מבררת מדוע יש צורך גם במקור זה).

דף לז עמוד ב
* הגמרא מבררת בעמוד זה לימודים שונים מפסוקים העוסקים בעונשו של רוצח.
* אם נערפה העגלה ערופה ואח"כ נמצא הרוצח - אין פוטרין אותו.
* מיתה בסייף - מתבצעת בצואר.
* היוצא ליהרג ואמר אחד "ערכו עלי" - יש מחלוקת תנאים אם נערך או לא.