כתובות דף לו

דף לו עמוד א
* בברייתא בעמוד הקודם נאמר שלממאנת ואיילונית אין תשלומי קנס/פיתוי, והגמרא דנה בביאור דברי הברייתא.
* חכמים ורבי מאיר נחלקו אם איילונית זכאית לתשלומי קנס/פיתוי כאשר מישהו אנס/פיתה אותה.
* חרשת, שוטה, סומא - יש מחלוקת תנאים אם 'יש להן טענת בתולים' או לא.

דף לו עמוד ב
* מי שיצא עליה שם רע בילדותה (ששני עדים העידו שהיא תבעה אותם לזנות) - לא זכאית לתשלומי קנס/פיתוי כאשר מישהו אנס/פיתה אותה.
* המשנה מביאה רשימה של נשים שלא זכאיות לתשלום קנס.
* לדעת רבי יהודה: שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה ויש תשלומי קנס לשבויה שנפדית (והטעם לכך לדעת רבה הוא כדי שלא יהא חוטא נשכר).