כתובות דף לה

דף לה עמוד א
* לדעת רבין: חייבי מיתות שוגגין וממון - לדעת כולם פטורים מממון, וחייבי מלקויות שוגגין וממון - לדעת רבי יוחנן: חייבים בתשלומין, ולדעת ריש לקיש: פטורים.
* חייבי מיתות שוגגין וממון פטורים מממון - המקור לכך הוא מ"תנא דבי חזקיה": "מכה אדם ומכה בהמה" - מכה בהמה חייב תמיד לשלם ממון, ומכה אדם פטור תמיד מלשלם ממון (גם אם לא מתחייב מיתה).

דף לה עמוד ב
* רבה סובר ש"חידוש הוא שחידשה תורה בקנס" שמשלם ממון גם כאשר חייב מיתה - והגמרא מנסה לברר כיצד רבה יבאר את המשנה שבתחילת הפרק.
* בברייתא מובאת רשימה של נשים שלא זכאיות לתשלומי קנס כאשר מישהו אנס או פיתה אותן.