כתובות דף לד

דף לד עמוד א
* לדעת רבי שמעון: 'שחיטה שאינה ראויה' (=שאינה מתירה את הבשר לאכילה) אינה נקראת שחיטה וכל חיוב שבא מחמתה לא חל.
* 'מעשה שבת' (=תוצאה של פעולה שנעשתה בחילול שבת) - יש מחלוקת אמוראים (בדעת רבי יוחנן הסנדלר) אם אסור באכילה מהתורה או רק מדרבנן.
* לדעת רבי שמעון: "דבר הגורם לממון כממון דמי".

דף לד עמוד ב
* לדעת רבה: חיוב מיתה המוטל על אדם פוטרו מחיוב ממון שהתחייב באותו הזמן אך לא פוטרו מחיוב קנס שהתחייב באותו הזמן.
* שאל פרה ומת - בניו היתומים רשאים להשתמש בפרה זו כל ימי שאלתה.
* לדעת רב דימי: חייבי מיתות שוגגין וממון או חייבי מלקויות שוגגין וממון - לדעת רבי יוחנן: חייבים בתשלומין, ולדעת ריש לקיש: פטורים.