כתובות דף לג

דף לג עמוד א
* לדעת רבי אלעזר: הטעם לכך שעדים זוממים משלמים ממון ולא לוקים הוא בגלל שהם לא בני התראה ולכן לא ניתן להענישם במלקות.
* לדעת רב שישא בנו של רב אידי: המקור לכך שחובל בחברו משלם ממון ולא לוקה הוא מהפסוק "וכי ינצו אנשים... ולא יהיה אסון ענוש יענש".
* לדעת רב שישא בנו של רב אידי: מותרה לדבר חמור - הרי הוא מותרה גם לדבר הקל.

דף לג עמוד ב
* אילו היו מייסרים את חנניה מישאל ועזריה - הם היו עובדים לצלם שהעמיד נבוכדנצר (כי יסורים קשים ממות).
* לדעת רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא: המקור לכך שחובל בחברו משלם ממון ולא לוקה - נלמד מהפסוק "אם יקום והתהלך בחוץ...".
* לדעת רבי מאיר: כשיש לאדם חיוב ממון ומלקות - הרי הוא חייב בשניהם, אך אם יש עליו חיוב מיתה וממון - אינו חייב בשניהם אלא חייב רק מיתה. (וכך מיישב ריש לקיש את הסתירה בין המשנה במסכת מכות למשנה בתחילת הפרק).