כתובות דף לב

דף לב עמוד א
* לדעת עולא: כאשר חלים על אדם חיוב ממון ומלקות בו זמנית בגלל מעשה אחד - משלם ממון ופטור ממלקות.
* חובל בחברו וכן עדים זוממים - משלמים ממון ופטורים ממלקות, אך אלו הם לא המקור (בלימוד בנין אב) לשיטת עולא הנ"ל.
* עדים זוממים לא צריכים התראה.

דף לב עמוד ב
* המקור לשיטת עולא הנ"ל הוא לימוד בגזירה שווה מחובל בחברו.
* לדעת רבי יוחנן: כאשר חלים על אדם חיוב ממון ומלקות בו זמנית בגלל מעשה אחד - לוקה ופטור מלשלם ממון. (והגמרא מבררת את המקור לשיטתו).
* הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה והתרו בו - לוקה.
* לדעת רבי אילעא: בפירוש ריבתה תורה עדים זוממים לתשלומים (שמשלמים ואינם לוקים).