כתובות דף לא

דף לא עמוד א
* הזורק בשבת חץ מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע אמות וקרע שיראין בהליכתו - פטור מתשלומים בגלל שמתחייב על חילול שבת (של העברת ארבע אמות ברשות הרבים) באותו הרגע (כי עקירה צורך הנחה היא).
* הגונב כיס בשבת - חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור סקילה, היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא - פטור, שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד.
* המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן לרשות הרבים - פטור, שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך.

דף לא עמוד ב
* לדעת בן עזאי: "מהלך כעומד דמי".
* רבי אליעזר וחכמים נחלקו אם צידי רשות הרבים נחשבים לרשות הרבים (לעניין הלכות שבת).
* ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה טפחים (לעניין הלכות שבת).
* נחלקו האמוראים אם 'משיכה' ברשות הרבים קונה או לא (לעניין גניבה).