מועד קטן דף כט

דף כט עמוד א
* הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום.
* הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום.
* כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה.
* תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא.

הדרן עלך מסכת מועד קטן