מועד קטן דף כח

דף כח עמוד א
* למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת.
* למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה? מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרת.
* מת מ50 ועד 60 שנה - זו היא מיתת כרת.
* חיי בני ומזוני - לא בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא.
* אשרי מי שבא לכאן (לעולם הבא) ותלמודו בידו.

דף כח עמוד ב
* מובאים 7 הספדים שהיו מספידות נשים ממקום שנקרא שכנציב.
* כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ר' טרפון וריה"ג וראב"ע ור''ע (ומתואר בהמשך האופן בו כל אחד מהם ניחם אותו).
* אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל.
* אבל / חתן / כהן - מיסב בראש.
* "וקדשתו" (את הכהן) לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.