מועד קטן דף כז

דף כז עמוד א
* מאימתי כופין את המטות? משיצא מפתח ביתו דברי ר' אליעזר, רבי יהושע אומר משיסתם הגולל.
* בהמשך הסוגיה מובאים דינים נוספים בנוגע לכפיית המטה.
* מובאות 4 תקנות (הקשורות לקבורה ולניחום אבלים) שתיקנו שינהגו כולם אותו הדבר כדי שלא יתביישו העניים.

דף כז עמוד ב
* מובאות 4 תקנות נוספות (הקשורות למיתה ולקבורה) שתיקנו שינהגו כולם אותו הדבר כדי למנוע בושה מקבוצות מסויימות (חולי מעיים, נדות, זבין, עניים).
* "אין מועד בפני תלמיד חכם וכל שכן חנוכה ופורים" - ולכן מותר להספידו בימים אלו בניגוד לאחרים.
* אבל כיון שניענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו.
* אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו.
* 3 ימים לבכי ו7 להספד ו30 לגיהוץ ולתספורת, מכאן ואילך אמר הקב"ה אי אתם רחמנים בו יותר ממני.