מגילה דף ל

דף ל עמוד א
* ר''ח אדר שחל להיות בערב שבת - נחלקו האמוראים מתי קוראים פרשיית שקלים (בשבת לפני ר"ח או למחרת ר"ח).
* פורים שחל להיות בערב שבת - נחלקו האמוראים מתי קוראים פרשיית זכור (בשבת לפני פורים או למחרת פורים).
* מובאת ברייתא המפרטת אלו הפטרות קוראים בשבתות שקוראים את 4 הפרשיות.

דף ל עמוד ב
* כאשר קוראים את 4 פרשיות (שקלים, זכור וכו') - יש מחלוקת אם קוראים אותן במקום המפטיר הרגיל או אף במקום הפרשות של אותן השבתות.
* בתעניות - מאספין בני אדם ובודקין ומזהירין אם יש בידם עבירה ויחדלו כדי שיתקבל התענית.