מגילה דף כה

דף כה עמוד א
* האומר "על טוב יזכר שמך" משתקין אותו כי חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה.
* האומר "על קן צפור יגיעו רחמיך" משתקין אותו בגלל: (1) שמטיל קנאה במעשה בראשית (לומר על העופות חס בניגוד לבהמות ולחיות). (2) שעושה מדותיו של הקב''ה רחמים ואינן אלא גזירות.
* הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

דף כה עמוד ב
* מובאת רשימה של פסוקים ש: נקרין ומתרגמין בציבור, נקרין אך לא מתרגמין, לא נקרין ולא מתרגמין (והסיבה לכך היא שיש פסוקים שיש חשש לקרוא/לתרגם אותם בציבור בגלל תוכנם).
* לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו שמתוך תשובה שהשיבו אהרן למשה פקרו המינין שנאמר 'ואשליכהו באש ויצא העגל הזה'.
* כל דבר ליצנות אסור חוץ מלעשות ליצנות מעכו"ם.