מגילה דף כב

דף כב עמוד א
* כאשר יש 5 פסוקים לקרוא בתורה ויש צורך להעלות 2 עולים: לדעת רב - דולג (חוזרים על הפסוק השלישי פעמיים), לדעת שמואל - פוסק (קוראים 2 פסוקים וחצי לכל עולה).
* לדעת ריב"ל: כשם שאין מתחילין בפרשה פחות מג' פסוקים כך אין משיירין בפרשה פחות מג' פסוקים.

דף כב עמוד ב
* למסקנת הגמרא, בתענית ציבור עולים 3 אנשים לתורה (ולא 4).
* לא נופלים אפים (מחוץ למקדש) על רצפה של אבנים.
* אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון.
* לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה.