מגילה דף יז

דף יז עמוד א
* למה נמנו בתורה שנותיו של ישמעאל (מה לנו למנות שנות הרשעים)? כדי ליחס בהן שנותיו של יעקב (ע"י מנין שנות ישמעאל אנו למדין באיזה פרק משנות יעקב עברו עליו כל הקורות והמוצאות אותו).
* קריאת מגילה, הלל, קריאת שמע, תפלה - אם אמר למפרע לא יצא ידי חובה.
* נחלקו רבי וחכמים אם קריאת שמע יש לקרוא דוקא בלשון הקודש או אפשר גם בלשון אחר.

דף יז עמוד ב
* נחלקו רבי וחכמים אם הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא או לא.
* "מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא".
* מה ראו לומר גאולה בשביעית (ברכה שביעית בתפילת שמונה-עשרה)? מתוך שעתידין ליגאל בשביעית (בשמיטה) לפיכך קבעוה בשביעית.
* מה ראו לומר רפואה בשמינית? מתוך שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה לפיכך קבעוה בשמינית.