מגילה דף יג

דף יג עמוד א
* כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.
* "ויהי אומן את הדסה היא אסתר" - נחלקו התנאים מה היה השם שלה ומה היה הכינוי.
* "אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה" - ולכן אחשורוש קיבץ נשים בפעם השניה כדי להפעיל לחץ על אסתר שתגלה מאיזה עם היא.

דף יג עמוד ב
* בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר.
* כשהקב''ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות.
* אין הקב''ה מכה את ישראל אא''כ בורא להם רפואה תחילה.
* משה רבינו - בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.