מגילה דף יב

דף יב עמוד א
* א''ל הקב''ה למשיח קובל אני לך על כורש אני אמרתי 'הוא יבנה ביתי ויקבץ גליותי' והוא אמר 'מי בכם מכל עמו ויעל'.
* מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור (של מרדכי ואסתר) כליה? מפני שהשתחוו לצלם.

דף יב עמוד ב
* 'ותמאן המלכה ושתי' - בגמרא מובאים 2 הסברים מדוע היא מאנה (על אף שגם היא היתה פרוצה והיה מצופה שלא תמאן).
* 'ויאמר ממוכן' - ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות, אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראש.
* מרדכי - 'בן יאיר' בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, 'בן שמעי' בן ששמע אל תפלתו, 'בן קיש' שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו.