מגילה דף ט

דף ט עמוד א
* תרגום המופיע בתורה: יגר שהדותא.
* תרגום המופיע במגילה: ונשמע פתגם המלך, וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן.
* מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים והכניסן ב72 בתים ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקב''ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת (וכתבו את אותם השינויים).

דף ט עמוד ב
* אירע בכהן גדול פסול ומינו כהן אחר תחתיו - לאחר שעבר הפסול הרי שהראשון חוזר לעבודתו, והשני - ר"מ סובר שכל מצות כהונה גדולה עליו, ור' יוסי סובר שאינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט.
* בבמה קטנה מקריבים נדרים ונדבות, ובבמה גדולה מקריבים גם חובות שקבוע להם זמן (ולדעת חכמים אף חובות שאין קבוע להם זמן).